Raccontami una storia

la nonna racconta...
miti, leggende, storie, credenze popolari

“Oji nannarè, cuntami ‘nu fattarillu”

“Na vota c’eradi nu vecchjiu,

ca cusiva nu saccu vecchjiu,

ogni tantu minava nu puntu,

statti cittu ca muni tu cuntu”

A Magara i Turtura
foto di famiglia, mia nonna Ines

A Magara i Turtura

Nannarella stava assettata supra na seggicella, u vrascieri vicinu i gambi e u maccaturi ‘ncapu. Quandu ma vistu se mmisa a rida, e ccu la manu ma fattu signu di mi seda vicinu a illa, supra ‘natra seggicella. Ma prima di m’assettà, l’è ddatu nu vasu supra a frunti. E sulu quandu mi signu assettata, aiu cuminciatu a parlà:

“Nannarè, cuntami nu fattu”

“Quali figghja mia!”

“Chillu da Magara, a Magara i Turtura”

“A figghja mia, a Magara i Turtura e nu fattu ca cuntavanu l’antichi, nun sapimu si fussa veru”

“Nun fa nenti nannarè, cuntamillu u stissu, o forsi nun tu ricurdi?”

“Sini figghja, mu ricurdu, sembri fussa aieri quandu m’a dittu a cummari mia. Aspetta nu pocu, mittimu avutri vrosci ‘ntru vrascieri, e va piglia nu filiri i fichi siccati, fa friddu stasira”

“Nannarè, sini ca fa friddu, simu a fravaru, a primmavera e luntanu”

“Diciami na cosa, picchini vu sapì stu fattarillu?”

“Nannarè, ppi tena vivu a tradiziuni, ppi nun fa scurdà i fatti di l’antichi. Na vota crisciuti, si ci scurdamu, chini i cunta sti fatti belli?”

“Tini arraggiuni quatrarella mia, i tradiziuni nun devunu mora, si devunu cuntari ppi nun ji perduti”

“Diciami nannarè, picchini a chiamavunu a Magara?”

“Picchini era na strega ca si trasfurmava, faciva i magarie alla genti i Turtura. Ia m’arricurdu bbonu stu fattu, cumu fossa aieri”

“Cuntami, vugliu sapì”

“A Magara era na fimmina ca a sira si trasfurmava ‘ntra na strega. Scigliva nu poveru Cristu, lu piggjava d’ucchiu. E quandu faciva sira, quandu tutti durmivanu, si mittiva ‘ncullu a cudilla di chillu poveru Cristu”

“Nissunu capisciva ca ci fussa a Magara?”

“Noni, picchini era notti cumu a pici. Pochi cristiani s’allibberavanu ma avivanu dorma i latu, sulu i chissu modu putivanu zampà a Magara”

“Nun era facili nannarè, dopu na jurnata i lavuru dintra l’urtu, chini s’arricurdava i dorma i latu!”

“E figghja mia, nun era facili, ma s’avivanu ricurdà si nun vulivanu ca Magara li suttumittissi”

“E tuni a vista ancuna vota?”

“Noni ppi mia fortuna, ma a cummari mia sini. Chistu è chillu ca m’a cuntatu. Illa na vota l’a agguantata di capilli e la Magara vuliva sapì chi teniva dintra i manu, illa ppì bona sorte dissi c’aviva capilli e la Magara si trasfurmò in aria fujindo alla ‘mpressa”

“Non ha saputu chin’era?”

“Noni figghja, ppi sapì chi fussi stata duviva rispunda i natru modu”

“Cumi duviva rispunda?”

“Ca dintru i mani aviva cordi d’acciaiu ca nun si rumpivanu. Allura si ca si putiva scunfiggere e a Magara turnava fimmina e si putiva sapì chin’era”

“E’ successu ancuna vota?”

“Nun lu sacciu, nissunu voli parlà da Magara, sulu a cummari mia m’a raccuntatu stu fattu, ma nun lu sacciu si è veru”

“E’ na cridinza di na vota?”

“Sini, è na cridinza di l’antichi. E l’antichi ca si spagnavanu, mittivanu arriti a porta nu fazzulettu chjnu i fasuli o petricelle picchì a Magara putiva fuja sulu da porta. Ma prima di fujì duviva cuntari i fasuli o i petricelle. Si nun sapiva cuntà o sbagliava nun putiva escia da porta e rimaniva ‘ntrappulata dintra chilla casa”

“Nannarè, ma si sicura ch’è sulu nu fattu? E si chista notti c’ha vidimu arrivà dintra a casa?”

“‘Nzia mai figghja mia, nun lu sacciu. Sacciu sulu ca pò essa na fimmina o n’animali e ca pò trasa sulu si da cristiana è già trasuta dintra na casa. Nun t’ha spagnà, signu sicuru ch’è sulu nu fattu. Dintra tutta a vita mia, nun l’hai mai vista, pù dorma ccu sette cuscini”

“Nun mi spagnu nannarè, mi piaciunu sti fatti di l’antichi. Cumu finiscia?”

“Sacciu sulu ca s’ancunu a vrigantijava o l’acciuncava, quandu turnava cristiana si putivanu vida i scurciatini”

“Allura si putiva sapì chin’era?”

“Penzu di si, ma mù jamuci a curcà, dumani ‘ndama sumà culli gallini pà ‘mmassà u pani”

“Ia vugliu nu viscuttu cu dintra i scarafugli”

“Sini, tuttu chillu ca vù, ma mù jamuci a curcà. Bonanotte figghja mia!”

“Bonanotte nannarè”

Leggenda popolare di Tortora tramandata a voce. Il testo in dialetto è scritto e rivisitato da me, sulla base di quanto mi è stato raccontato sulla leggenda. Visto che, la storia è un po’lunga, la traduzione verrà proposta in un altro post.

Mi piacerebbe sapere la tua opinione su questa leggenda o su altre di tua conoscenza

La Strega di Tortora

Mia nonna era seduta su una sedia, il braciere vicino le gambe e un foulard sopra la testa, legato sotto il mento. Quando mi vide, con un gesto della mano mi fece segno di sedermi accanto a lei. Prima di sedere, le diedi un bacio sulla fronte. Solo allora, iniziai a parlare:

“Nonna, raccontami una storia”

“Quale storia figlia mia”

“Quella della Strega, la Strega di Tortora”

“Ah figlia mia! Quella della Strega di Tortora, è una storia che raccontavano gli antichi, non sappiamo se fosse vera”

“Non ha importanza nonna, raccontamela lo stesso. Forse non la ricordi?”

“Si figlia mia, la ricordo. Sembra ieri quando la mia comare raccontò questa storia. Aspetta un attimo, aggiungiamo altri carboni al braciere, e vai a prendere una corona di fichi secchi. Fa’freddo questa sera”

“Certo che fa’freddo nonna, siamo a febbraio, la primavera è ancora lontana”

“Perché vuoi che ti racconti questa storia?”

“Oh nonna! Per tenere vive le tradizioni, per non dimenticare le storie del passato. Una volta cresciuti, se dimentichiamo, chi ci racconta tutte queste storie belle?”

“Hai ragione ragazzina mia, le tradizioni non devono morire, si devono tramandare per non essere perdute”

“Dimmi nonna, perché la chiamavano Strega?”

“Era una donna di Tortora, si trasformava in una Strega per non farsi riconoscere, per ammaliare con le sue stregonerie gli abitanti del paese. Ricordo questa storia come fosse ieri”

“Raccontami, voglio sapere”

“La Strega era una donna, assumeva altre sembianze per non farsi scoprire. Sceglieva una persona e quando faceva notte, quando tutti dormivano, entrava di nascosto nella casa scelta; saltava addosso al poveretto immobilizzandolo”

“Nessuno si accorgeva della presenza della Strega?”

“No, nessuno. Poche persone riuscivano a ribellarsi, ma dovevano dormire di fianco. Solo in questo modo riuscivano a catturare la Strega”

“Non era facile ricordarsi di dormire su un fianco, dopo una giornata di lavoro nei campi”

“Eh figlia mia! No, non era facile, ma dovevano ricordare se volevano sfuggire alla Strega”

“L’hai vista qualche volta?”

“No per mia fortuna, la comare sì, lei l’ha vista. E’ quello che mi ha raccontato. Lei una volta è riuscita ad afferrarla dai capelli e subito la Strega le chiese cosa avesse nelle mani. Per fortuna la comare rispose: capelli, così la Strega si tramutò in aria e fuggì di corsa”

“Non è riuscita a vedere chi fosse?”

“No figlia, per poter scoprire chi fosse, doveva rispondere in altro modo”

“Come doveva rispondere?”

“Nelle mani doveva avere corde d’acciaio che non si spezzavano. Allora sì che la si poteva sconfiggere e la Strega ritornava donna facendosi riconoscere”

“E’ successo qualche volta?”

“Non lo so, nessuno parla della Strega. Solo la comare me lo ha raccontato e non sono sicura sia vero”

“E’ una credenza popolare?”

“Sì, una leggenda che raccontavano gli antichi. E quelli che avevano paura, sistemavano dietro la porta, in un fazzoletto dei fagioli o dei sassolini, perché la Strega poteva fuggire solo dall’entrata principale. Prima di fuggire doveva contare tutti i fagioli o i sassolini senza sbagliare, altrimenti, restava intrappolata in quella casa”

“Nonna, sei sicura che è solo una leggenda? Non è che questa notte la vediamo entrare in casa nostra?”

“Non sia mai, figlia mia! Non lo so. So che la Strega si trasformava in un umano o in un animale e che può entrare in una casa se già vi è stata. Non devi aver paura, sono sicura che è una leggenda. In tutta la mia vita non l’ho vista, puoi dormire sonni tranquilli”

“Non ho paura nonna, mi piacciono le leggende. Come finisce la storia?”

“Se veniva picchiata, una volta tornata donna, si potevano vedere le escoriazioni e i lividi provocati dalle bastonate”

“Allora veniva svelata la sua identità?

“Penso di sì. Adesso andiamo a dormire, domani ci dobbiamo alzare all’alba per preparare il pane”

“Io voglio il pane farcito con i cigoli”

“Sì, tutto quello che vuoi, ma adesso andiamo a dormire. Buonanotte figlia mia”

“Buonanotte nonna”

 

 

abandoned ancient antique architecture

 

A SCALIA E I NOVI CRUCI

Nannarella assettata supru nu pisùlu di ulivu sindi stava chijcata, na cucchiarella i livunu mmanu, versu u fucularu, u tripunu dintru i vrosci e supra na cavudara chijna i pulenta, l’adduri si sentiva ppi tutta a cucinella. Quandu m’ha vistu trasa da porticella nu pocarillu rutta, s’è misa a rrida:

“Ohi figglice’ bonavenuta, ti stavu aspittandu ed eru nu pocarillu in penziru ca nun ti vidiva venì”

“Ohi nà, è da nu pocu ch’è ponutu u suli, nun haiju fattu tardi”

Mi signu avvicinata alla nannarela ca teniva sempri nu maccaturu giallu cumu u suli supra a capu

“Nannare’ c’adduru ca vena, mi staij facindu a pulenta ccu i finucchi servaggi?”

“Sini, cumu piacia a ttia, ma ancora ci vodi, ti puzzu raccuntani natru fattu; propriu goij, mentri eru ‘ntra zimba a cuvernà i gallini, m’è venutu in menti na storia ca mi raccuntava sempri mamma mia, ma sulamenti a ci pinzà, mi venunu i pizzicanini ppi tutta a vita mia”

“Quali storia?”

“Na storia brutta cumu a notti, troppu dulurusa di tantu timpu fa. Nun lu sacciu s’è vera o favuza, sacciu sulu ch’è dulurusa. Ma cumu u bbeni, esista puru u mali e forsi u mali è cchiù forti du bbeni”

“Diciammella nannare’, non mi spagnu”

“Ah! U sacciu ca nun ti spagni, sini curaggiusa cumi nu liuni. Tant’anni fani, alla Scalìa c’eradi na famiglia c’avividi tanti bbeni, nun pativanu a fami cumu l’atra genti, ‘ntra casa loro c’era sulu paci e bbeni. Ma nu jurnu disgrazziatu, a figghjicella cchiù piccirilla s’è persa ‘ntra nu boscu p’ha curpa di na trupija, u vintu forti nun c’ha fattu cchiù truvani a strata da casa ssujia. PPi interi misati a mamma, u patri e a suricella l’hannu circata, ma nissuna nova hannu saputu. Gridavanu sempri u numi da piccirilla, sperandu da truvani vitta vitta. Ma nun l’hannu truvata viva, u curpicillu da crijatura eradi paru paru suttu nu winbutu dintru nu fussu, marturiatu da raschi supra a pelli janca. Na disgrazzia nivura ppi chhilla famigghja”

“Chi storia ohi na’, mi su venuti i pizzicanini puru a mmia, chi duluri bruttu, povira figghja”

“Povira figghja sini. Ancora goji dopu tantu timpu, si dicia in giru, ca ‘ntra chillu boscu ca chiamanu i novi cruci, alli pidi du vicchiu castillu c’edi nu muru cu novi cruci e nu cancillu di firru arruzzatu, si sentunu i grida strazzianti da mamma ca chiama a figghjicella e ca di tantu in tantu nu vintu forti si sentidi propriu cumu chillu jiurnu ca guagliunella nun si truvava. Ma muni finiscimula ccu sti fatti tristi, mi vena minu l’arma. Sedìti ca a pulenta è quasi pronta, nonnitu si sta ricuglindu da l’urtu”

“Ohi na’ mi staju alliccandu i mustazzi, a pulenta cumu a fani tuni, nun la sapi fani nissunu”

“Sediti figghjice’, ca mu mangiamu”

 

SCALEA E LE NOVE CROCI

Mia nonna se ne stava seduta su uno sgabello di legno di ulivo, chinata verso il focolare, intenta a girare con un mestolo di legno la polenta nella grossa pentola sopra il fuoco, l’odore si sentiva in tutta la piccola cucina.

Quando mi ha visto entrare da quella porta un poco rotta, si è messa a ridere

“Ohi figlia, benarrivata, ti stavo aspettando ed ero un poco in pensiero perché ancora non ti vedevo arrivare”

“Ohi no’, è da poco che è tramontato il sole, non ho fatto tardi”

Mi sono avvicinata alla vecchietta che aveva sempre sul capo un fazzoletto giallo colore del sole

“Nonna che profumo si sente nell’aria, stai preparando la polenta con i finocchi selvaggi?”

“Si, come piace a te, ma ci vuole ancora un po’ per essere pronta, ti posso raccontare una storia nel frattempo. Proprio oggi, mentre mi trovavo nel pollaio a dar da mangiare alle galline, mi è venuta in mente una storia che mi raccontava sempre mia madre, ma solo a pensarci mi vengono i brividi”

“Quale storia?”

“Una storia brutta e dolorosa di tanti anni fa, non lo so se fosse vera, so solo che è molto dolorosa. E come si sa’: così come il bene, esiste anche il male e forse il male è più forte del bene”

“Racconta, non ho paura”

“Lo so che non hai paura, sei coraggiosa come un leone. Tanti anni fa a Scalea viveva una famiglia molto ricca, non pativano la fame come molte altre famiglie, nella loro casa c’era solo pace. Ma un giorno nefasto tutto cambio’, la loro figlia più piccola scomparve misteriosamente, forse perdendosi in un bosco, poiché quella sera c’era una tormenta di vento. Per mesi e mesi la cercarono invano, gridando sempre il suo nome nella speranza di trovarla al più presto. Ma ahimè! Non è stata trovata viva. Il corpicino della bambina si trovava in un fosso sotto una scarpata, pieno di lividi e profonde ferite. Una vera disgrazia per quella famiglia”

“Che storia nonna, sono venuti i brividi anche a me. Che brutto dolore per la famiglia e povera piccola che brutto destino”

“Sì, povera figlia. Ancora oggi, dopo tutto il tempo passato da quella notte, in giro si racconta di quel bosco chiamato le nove croci ai piedi dell’antico castello, dove c’è un arco con un muro e impresse su di esso nove croci, si sentono le grida strazianti della madre che chiama la figlia, e che di tanto in tanto un forte vento soffia proprio come la sera della scomparsa della bambina. Ma adesso finiamola con queste storie tristi, mi mettono ansia. Siediti, la polenta è quasi pronta e tuo nonno sta per tornare dall’orto”

“Oh nonna! Mi sto già leccando i baffi, la polenta come la fai tu non la sa’ cucinare nessuno”

“Siediti figlia, adesso mangiamo”

Racconto orale di mia nonna rivisitato da me.

Ogni paese ha le proprie credenze, le proprie leggende, che siano vere o opera di fantasia spetta alla nostra immaginazione e alla nostra intelligenza  crederci o meno… io dal mio canto, il più delle volte immagino che tante delle storie che mi sono state raccontate siano vere, e che i nostri avi, “l’antichi”, avessero spesso e volentieri ragione… ma questo è un mio benevolo pensiero

 

 

PASCA E PASCUNI ‘NTRA TERRA MIA

Ah a terra mia! A Calabbria è chjina i tradizziuni e vicchji custumi! Tantu timpu fani a matri da mamma mia, u juvi santu, priparavidi ‘ntra casicella sujia, dintru u furnu a livuni, pastarelle e pizzatuli, e da supra ci mittiva cu tanta attenziuni l’ovicelle crude e li fermavidi cu nu pocu i pasta a forma i cruci. I priparavidi ppi tutta a famiggjia, ppu vicinatu, ppi i parinti, ppi ll’amici e ppi chilli c’avivanu avutu nu luttu dintra a casa.

L’ovicelle di pizzatuli avivanu d’essa dispari, e u tortanu cchiu grussu venivadi priparatu ppi l’anzianu da casa, cchiu ova si ci mittivani, cchiù grandi era l’onori di chilla pirsuna. Ppi i crijiaturi, ccu l’impastu di pizzatuli si facivanu tortanilli, culumbelle o bambulelle, e ppi i fimmini na hjetta ccu sulu n’uvu. A socera i rigalavidi allu jennaru, facindu attenziuni a quant’ova sicci mittivanu i supra: ccu novi rinnovadi e ccu setti si sedidi; i pizzatuli si rigalavanu puru alli nori cumu bonaguriu p’avini tanti figgji, puru a mmia m’è stata dunata, da chilla bonanima da socera mia.

Ancora gohji, m’arricurdu a nannarella mia quandu ‘mpastavidi ‘ntra chilla mahjilla di cerza, stuppilli e stuppilli i farina macinata allu mulinu i mastru ‘Ntoniu, nzimi allu grassu nittu i maiali, all’ovicelle frischi frischi appena piggjiati da sutta i gallini, ancunu pujiunu i zuccaru e nu bellu pocu i scorza grattata i limuni: si sentivadi n’adduri ca ancora gohji, si ci pinzu, u sintu suttu u nasu. Appicciavidi nu bellu fucu dintru u furnu i mattuni, e quandu eradi prontu, ccu tanti vrosci russi russi, ci passavidi na scupa fatta ccu a puwicara, ppi pulizzani u sittu du furnu da cinnara scura. E ccu chilla pala i livunu netta netta, cuminciavidi add’affurnà nun sacciu quanti pizzatuli e pastarelle. Eradi na festa ccu chillu profumu, ca si sentivadi finu allu hjiumi i Santu Pitru.

E ‘ntramenti ‘mpastavidi tuttu ssu bbeni i Ddiu, nanna mia mi raccuntavidi i fatti i na vota, ca a Pasca tantu timpu prima venivadi chiamata a Pasca i l’uvu picchidi si rigalavanu ova cuciuti culurati e biniditti dintra a Chjisia u sabbatu Santu, o dallu priviti ca jivadi dintru i casi ppi benedizziuni; e ca puru dintru u Mediuevu, dintra tanti paisi si regalavunu st’ova culurati e beneditti.

easter-4102073_1920

 

Dopo di chissu, se mmisa a cuntani di nu ritu paganu, di na bambulella i pezza ca chiamavunu Corajisima e ca ancora gohji, alli timpi nustri, dintru certi paisi, stu ritu venidi fattu u mirculi di Cinnari. Corajisima cumparidi dopu a morti du rre Carnavaru, supra i barcuni di tanti paisi, edi na bambulella i pezza ca venidi fatta ccu tanti strazzi o suttani rappezzati supra nu pizzu i livunu siccu siccu chiantatu dintra nu limuni o nu purtuwallu; a vucca, u nasu e l’ucchji venunu cusuti a mmanu ccu l’acu e u filu, dintri i mani nu fusu ccu lana i picuri cumu simbulu du timpu ca sindi vadi. Supra u limuni o u purtuwallu, ci venivanu misi seji pinni janchi i gallina e una nivura ca rappresentavanu i setti duminichi da morti i Carnavaru finu alla duminica i Pasca. Dintru tuttu chistu timpu i fimmini maritati nun s’avivanu avvicinadi alli mariti, nun si duvivadi mangiani troppu, nenti durci e nenti carni i maiali. ‘Nzima alla pupazza si preparavidi na cullana i uva e fichi siccati o pizzarilli i vuccularu, piparilli e agliu. Ogni duminica da Corajisima, dopu esciuti da santa missa, i fimmini da casa, cacciavanu na pinna i gallina alla pupazza, finu a quandu rimanividi chilla nivura ca veniva scippata ppi ultimu. ‘Nzimi alli pinni si piggjiavidi nu chiccu i uva o na ficu siccata. Passata a domunica di Parmi, Corajisina venivadi ammucciata e dopu a duminica i Pasca venivadi vrusciata dintru u fucularu ppi cacciani i spiriti marvaggi. Corajisima putivadi essa bella o brutta cumu a pesti,  vistuta di nivuru a luttu o janca cu l’abbitu da zita. Ancora ghoji, dintru certi zzoni i Cusenza a Corajisima s’appica tra duji barcuni cumu tradizziuni vecchjia, ppi bonaguriu e p’avidi a campagna chjina i ricchizza.

 

Corajisima
Corajisima

 

A Pasca eridi na ggioia grandi, tutti seduti allu tavulinu ppi mangiani in alleria, nun ti dicu quantu bbeni i Ddiu c’eridi davanti a tutti: pasta frisca fatta alla casa ccu sucu d’agnellu, agnellu allu furnu o arrustutu supra i vrosci, eramu poviri ma u cori cuntentu.

E puni, allu Pascuni si hjiva a zappani a vigna, tanti cumpagni alla jiurnata, a sporta chjina i mangiani, picchì dopu a fatica s’avivanu ricriari. ‘Ntra chilla sporta chi nun c’eradi: pasta allu furnu, frittati d’aspargi servaggi, frittati i furmaggiu friscu i crapa e savuzizza, vuccularu e favi, pisilli frischi, pani fattu alla casa e frisa bella ‘nduppa. A cucu sapividi chillu mangiani accumpagnatu da nu bellu bicchiri i vinu!

Ppi ci preparani alla Pasca pittavumu tutta a casa, a mittivumu a nnuvu, pulizzavumu i casci, i stipetti, i guancelli, i gumbuli, i pagliari e tuttu chillu ca pussedivamu. Tuttu avivadi essa nettu ppi benedicia a casa e i stalli, ca u priviti facivadi a duminica di Parmi.

Tutti i tradizziuni da Pasca calabbrisi sunu religgiusi, cu tanti processiuni di statui purtati supri i spalli, e a purtari i santi eradi nu privileggiu di pochi persuni, e a vvoti si facivadi n’incantu. Hjia m’arricurdu, ca mu cuntavidi mammicella mia ca dintru nu paisi chiamatu Caulonia, u sabbatu santu si tenadi u Caracolo, na processiuni ca sembradi ca bballa, ottu statui venunu purtati supra i spalli finu alla chiazza. A Laino Borgo, ‘mbece, si tena la Giudaica, certi persuni si vestunu cumu na vota, ppi fadi riviva l’urtimu jiurnu i Gisù Cristu. Mentri a Verbicaru e Nucera Tirinese ci sunu i Vattenti ca si fannu feriti da suli supri i gambi ccu u “cardu” o a “rosa”; chisti ummini tenunu tantu curaggiu e u fannu ppi votu o ppi na grazzia ricivuta. A Cassanu allu Ioniu, ‘mbeci, c’edi nu rituali anticu anticu, a processiuni di Varetti, adduvi tanti tastui i cartapista venunu purtati ppi i strati du paisi. A Naca i Catanzaru, vena purtata supra i spalli na cullicella cu u corpu i Gisù Cristu. Ma chilla ca mi piacidi di cchjiuni edi l’Affruntata, duvi si portanu ppu paisi i statui i Gisù, San Giuwanni e a Madonna Addulurata, chisti statui venanu avvicinati e alluntanati tanti voti, a significani l’affruntata da Madonna cu Gisù risuscitatu.

Ah quanta storia ca tenadi sta terra mia, quanti tradizziuni ca si su persi, ma quanti ancora gohji i facimu riviva. Bastadi nu pocu i bbona vuluntà ppi nun ci scurdani di tutti ssi cosi.

A terra mia è a terra mia, e nun vugliu ca nenti mora.

Bona Pasca e Pascuni a tutti

@inesfavorita10aprile2019calabrisandoblog

 

dolci

 

 I JIDITI I GISU’

U fucu appicciatu dintru a cucinella, allu suffittu travi i livunu i cerza duvi eranu appicati i spichi du migliu. Fora facivadi friddu e chill’aria ghjacciata trasividi da chilla porticella vecchjia, ma u fucu si facivadi senta ‘ntra tutta a casa. Nannarella sindi stavadi assettata supra na seggicella, a vucca nu pocu aperta, sembravidi ca ridivadi, sindi stavadi senza parlani mentri tagliavidi cu nu curtilluzzu allimatu i fichi siccati ca pigliavidi a unu a unu da supra na cannizzella.

Hjia stava di frunti a illa, a ruppa i nuci e tagliani u citru a stozzarilli ca nonnò aviva purtatu da Diamanti, nu caru amicu sua c’aviva regalatu, cutu ‘ntra terra sua chjina chjina di chisti citri. Sumai nu pocu l’ucchji, nanna mi stavadi guardandu cu chill’ucchji ca ridivanu sempri.

“Ancora nun m’ha dittu chi c’hama fani cu tutti ssi fichi, u citru e i nuci”

“Eh! Ama preparani i crucetti, durci ca puni ‘ndi mangiamu u Santu Natali”

“Ma ssi fichi sunu piccirilli e siccati” l’hajiu dittu nu pocu arraggiata.

Illa s’e misa a rida ‘ntramenti mittivadi supra u tavulinu chillu curtillu piccirillu e ammulatu.

“I fichi amu cughjiuti ad agustu, l’amu misi supri i cannizzelle allu suli ppi i fani siccà. Sulu i chissu modu si cunzervanu ppi tantu timpu. Ci vonnu siccati  e ci vodi tantu timpu, ma ‘ndi validi a pena. Quandu ti mangi a vida cumu ti licchi i mustazzi, cu chillu sapuri duci duci”

“A mmia mi piaciunu frischi, quandu vajiu sutta a chjianta e ‘ndi pighjiu unu chjianu chjianu…”

“Sini, ma puru chisti, a vida quandu ti mangi cumu ci turni natru pocu a ti gupunjani”

Attramente parlavidi cu mmia, illa nun si fermavidi, lavuravadi cu chilli mani, ed hjia nun aviva mai vistu nissunu cu quanta passiuni ca ci mittividi pi tagliani chilli ficu a mitati.

“Passami i nuci e u citru, ti fazzu vida cumi si fadi. A vistu cumu hajiu apertu i fichi? Nun s’annu tagliani a mitati, ma s’annu lassani attaccati alla cudicina, picchini quandu i ‘mbracchiu e furmu a cruci nun s’annu spracchjià. Vidi bbunu, accussini dopu mi pu aiutani. ‘Ntru minzu da ficu si mittunu i nuci e u citru, dopu sicci mitta natra ficu i supra pi chiuda; cu natra ficu si formadi a cruci, sempri chjina cu nuci e citru e puni si chiudadi cu natra ficu. Pi chissu si chiamanu crucette”

“Hajiu vistu ohj na’, muni ti puzzu aiutani”

“A fani attenziuni, nun l’ani rumpa sinoni i cruci nun escjianu”

“Hajiu capitu, hajiu capitu!”

Chilli mani piccirilli, vitta vitta, maniavanu cu tanta primura chilli fichi, si sentivadi n’adduru duci; supra a purpa di fichi ci mittivadi i pizzarilli di nuci e citru e dopu i chjiudivadi cu natra ficu aperta a mitati. Pi fani ssi crucette ci vonnu quattru fichi siccati. L’ammaccavadi chjianu chjianu cu u parmu da manu pi nun li fani gapariri e puni i mittivadi dintru tanti tijielle.

“Vistu ca i fichi sunu superchjiati, putimu fani puru i tortanilli; piglia chilli rami i mirtua dintru chillu panaru e guarda bbunu”.

L’ucchji mia eranu cuntenti mentri guardavanu chilla nannarella minuta minuta, pi tutti chilli cosi ca mi stavadi ‘mparandu; nun eradi cosa i tutti i jiurni ‘mparani cu quantu amuri ca ci mittivadi pi preparani chilli durci c’ammia parivanu strani. Pigghjiavidi a unu a unu i ficu e l’infilavidi supra chillu ramu i mirtua, e tra i duji ficu ci mittivadi na fogghjia di mirtillu e dopu i chiudivadi rutundi cumu na curuna, facindu trasa u ramu dintru i ficu. Dopu di chissu i mittivadi dintru atri tijielle pi l’affurnà ‘ntru furnu a livuni ‘nzimi alli crucette.

dolci
crucette

“Mo camu finitu, attramente i crucetti e i tortanilli cocianu, ti puzzu cuntani natru fattu”

“Quali ohi na’, ‘ndi canusci tanti”

“Ah! Chistu edi anticu anticu, tramandatu di patri a figghjiu”

“Ma i fatti ca cunti tuni, sunu tutti vecchji, certi belli ma certi sunu brutti e tristi”

“Ah figghjia mia, edi cumu a vita, a vvoti edi bella atri voti edi amara”.

E mentri ca parlavadi, mittivadi supra na pala i livunu i tijielle dintru u furnu.

“Chistu fattu m’a cuntatu cummari Cuncetta, vena da Scalìa, nu paisi nun tantu vicinu, nun tantu luntanu. Illa m’a cuntatu ca dintru nu muru du castillu normannu c’edi na petra russa adduvi si vidanu stampati i jiditi di Gisù. A chilli timpi u Diavulu si vuliva pigliani l’anime di chillu paisi, jivadi jettandu u bandu prumittindu ricchizza e vita terna a chini l’adurava e  cumbattivadi cuntru u Signuri. Ma tutti i scalioti nun l’annu propriu sentutu e pi nun ceda allu Diavulu pregarunu e pregarunu finu a quandu Gisù, sentutu tutti chilli preghiere edi jutu pi l’aiutani. Sucutiò u Diavulu ca scandatu s’ammucciò pi sempri. Gisù pi nun lu fani turnadi a mmisu a manu supra chillu muru lassandu na ‘mpronta di quattru jidati ‘nsanguinati . M’a dittu cummari Cuncetta ca ancora goji, si ponu vida chilli jiditi supra chillu muru, ma hjia nun l’hajiu mai visti”

“Ohi na’, u sapimu ca cummari Cuncetta si sonnadi a notti chillu ca dicia u jiurnu”

“Chissu edi puru veru, ma figghjice’, tanti fatti sunu propriu veri. Passami a pala ca muni e cacciani du furnu i crucetti e i tortanilli prima ca s’abbrittanu”

“Signu propriu cuntenta, goji hajiu ‘mparatu tanti cosi”

“Eh figghjice’, a sapini na cosa, nun si finiscia mai d’imparadi. Mammarella mia mi dicivadi sempri: ‘mpara l’arti e mittila da parti ca nu jiurnu ti podi sempri serva”

calabrisandoblog@inesfavorita25aprile2019

ruderi castello
castello normanno

 

 

I pullicilli d'oru

I PULLICILLI D’ORU

Nannarella chjicata davanti u zirru i l’ugliu i chist’annu, nu cuppinu dintra na manu e nu fiascu dintra l’avutra, stavidi bandujiandu

“Ah! Quandu mi signu spusata hijia, nun c’eranu tutti ssi frunzuli i gohji”

“Ohi na’ ma sta svaniandu?”

“Noni, a vistu mai ca hjia stajiu svaniandu! Si ‘nzuradi a figghjia i cummari Cuncettella. Propriu stasira quandu mi ricugliva da putijia di cumpa’ ‘Ntoniu l’hajiu saputu. Nu matrimuniu in grandi stili, a chjisia addubbata sulu cu rosi jianchi, nu machinaru ca nemminu u Papa u teni, u risturanti i lussu e stralussu e u mangiamintu sulu i pisci friscu accattatu allu purtu i Citraru. Quanti dinari hanna spenda chilli puvari cristi di genituri, s’anna indebbitani cu “u sturpiu” ‘ndi signu sicura. Eradi migliu na vota, quandu i matrimuni si facivanu dintra a casa”

“Ohi na’! I timpi sunu cangiati, muni tuttu adda essa alla moda. I timpi tuji sunu passati e nun turnanu cchiuni”

“Tini arraggiuni, ma dintru sta capu mijia c’edi chjinu i ricurdi, chilli timpi, u sacciu nun tornanu cchiuni, ma a mmia mi piacidi arricurdarli”

“E a mmia mi piacidi alli senta ohi na’, tu sini na vutta i sapiri”

“Tena stu fiascu e nun lu fa cada, e mittilu supra a buffetta, ca muni ti cuntu nu fattu”

“Minu mali, a mmia nun m’interessadi stu catinazzu i matrimuniu da figghjia i cummari Cuncettella. Chi fattu ohi na’”

“Ah! Cindi sunu tanti, ma ghoji ti cuntu chillu di pullicilli d’oru. Si diciadi ca dintra na campagna i Citraru ci sunu i pullicilli d’oru. A sira, quandu ponidi u sulu, dintru chillu pajisi si sentunu tanti pullicilli ca pigulianu, ma nissunu l’annu mai visti. Tutti quanti dintra chilla campagna penzanu ca a Madonna l’ammuggiadi sutta a vesta sua ppi nun li fa vida da nissunu; ma nun sacciu u picchini, hajia dumandani a cummari Filumena, ghilla edi i Citraru e mu po dicia”

“Eh na’, mindi putivisi cuntani ancun’avutra, chista nun medi piaciuta”

“Picchini quatrarella mijia”

“Si nun si sadi picchini a Madonna l’ammucciadi sutta a vesta u fattu nun edi finitu, e hjia mu mi vajiu a curcani cu stu penziri. Bah! Mindi vajiu ohi na’, hajiu capitu ca stanotti nun hajia dorma!”

“Hijia nun ci puzzu fani nenti, cumu a sacciu t’hajiu cuntata. Quandu ‘ndi sacciu di cchiuni tu cuntu”

“Vabbunu ohi na’, bonasira, ‘ndi vidimu dumani matina”

“Bonasira e ca a Madonna t’accumpagna”

Mia nonna piegata davanti il fusto pieno di olio di quest’anno, con una mano reggeva un mestolo e con l’altra un fiasco e mentre era intenta a travasare l’olio, parlava con con me animatamente

“Ah! Quando mi sono sposata io non c’erano tutte queste cose banali di oggi”

“Cosa stai dicendo nonna? Stai vaneggiando?”

“No, non sto vaneggiando. Si sposa la figlia di comare Concetta. Proprio questa sera quando tornavo dalla bottega di compare Antonio l’ho saputo.

leggenda popolare raccontata a voce: @calabrisandobloginesfavorita15maggio2019

 

 

U matrimuniu calabbrisi

U MATRIMUNIU CALABBRISI

 

U MATRIMUNIU CUMBINATU

Mamma e nanna stavanu scurciandu duji favi e duji pisilli, assettate allu tavulinu vicinu u fucularu. Eradi u misi i marzu, ancora facividi friddu, a primmavera nun vulivadi arrivani

“Figghjice’ vani a pigghjani a wancella chjina d’acqua fora a porta”

“Fadi friddu ohi ma’”

“Agguanta u sciallettu i nonnita supra a culannetta e cumbigliati bbona” m’adi dittu mamma cu na vuci nu pocu arraggiata. Mi sumai du pisùlu add’uvera assettata, stavu ricamandu cu fili d’oru nu linzulu i linu ca nanna m’aviva filatu allu telajiu. Senza pigghjiani u sciallettu, signu jiuta chianu chianu versu a porta.

“Ohi ma’ fora c’edi nu zippuni i livunu cu tanti nastri culurati”

“Forsi edi statu u figghjiu i mastru ‘Ntoniu, chillu bellu giuwani ca tena l’ucchji hjianchi. L’atru jiurnu, mastru ‘Ntoniu ha fattu a ‘mbasciata a patrita”

“E chi vulivadi?

“U matrimuniu ti cumbinarunu”

“A mmia ohi ma’”

“A ttijia, a ttijia”

“Ma si hijia nemminu sacciu chin’edi”

“Edi nu bbunu partitu e puru nu bellu giuwani”

“Trasimu u zippuni” dissi patrima propriu ‘ntra chillu mumentu ch’eridi trasutu da porta

“U matrimuniu edi cumbinatu”

A CASCIA E U CASCIUNI

Figghjia in fasci e corredu ‘ntra cascia! A cascia e u casciuni sunu chjini, a doti edi pronta ggiani da nu bellu pocu” dicivadi nanna mentri attizzavidi u fucu”

Ohi chi c’eradi dintra chilla cascia e ‘ntra chillu casciuni! Cupertini, manti i lana i picura, linzuli i linu filati allu tilaiu e ricamati a mmanu, tuvagji da facci i pizzu, mappini e tuttu chillu ca servivadi ppi i ziti. Tuttu chillu bbeni i Ddiu eradi ppi mijiaa e quanti sacrifici avivanu fattu a famigghjia mija ppi mi truvani nu bbunu partitu! Ppi a doti e a vigna si marita puru a signa. E mentri penzavu tutti ssi cosi, patrima s’assettavidi vicinu a mmijia, ccu na manu si cacciavidi a coppula da supra a capu e cu l’avutra mi toccavidi i capilli ligati a crocchia

“Figghjice’ chistu edi nu bbunu zitu. Duminica dopu a missa u pu’ vida ma nun ci puni parlani. Duvimu rispettani i tradizziuni”

Hijia nun sapiva nenti di tutti ssi cosi, i tradizziuni di ziti, ma ch’ideranu? Mindi stavu citta sentindu chillu ca mi dicivadi patrima.

A ZITA EDI SCAPIGLIATA

A duminica matina, mi sumai ‘nzimi i gallini, aviva dintru u cori mijia tanti dispiaciri, tanti pinziri nivuri. Nun sapivu chillu ca m’aspettavidi. E si u figghjiu i mastru ‘Ntoniu eradi bruttu cumu a pesti? C’aviva fani si chillu giuwani non mi piacivadi?

“Vitta vitta figghjice’ a missa nun c’aspettadi”

Cittu cittu, simu esciuti da casa, hijia, mamma e nanna supra a capu avivamu nu bellu maccaturu culuratu. E mentri camminavumu ppi chilla stratella i campagna p’arrivani alla chijisia, u cori mia ballavidi a tarantella. Arrivati supra i scaluni da chijisia, nu bellu giuwani, tutt’a nna vota, mi cacciadi alla ‘mpressa u maccaturu da capu.

“L’hajiu scapigliata davanti tuttu u pajisi, emmuni ssa guaggjiuna appartenadi a mmijia” dicivadi l’umminu davanti a tutta chilla genti. Mastru ‘Ntoniu ch’eradi vicinu a patrima li stringivadi a manu forti forti. Patrima ridivadi, eradi cuntentu cumu na Pasca, ma hijia stavu murindu da vrigogna. Sulu dopu, quandu simu turnati alla casa, a nanna mijia m’adi fattu capiscia ca chillu ggestu eradi ppi fani sapini a tuttu u pajisi, ca hijia era prumissa allu figghjiu i mastru ‘Ntoniu.

“Ohi na’ e capitu, ma muni nun sacciu na cosa, ma cumu si chiamadi ssu figghjiu i mastru ‘Ntoniu?”

“Ucchji jianchi u chiamanu allu pajisi”

“Ohi na’, e hijia puzzu chiamani u zitu miu ucchji jianchi?”

Mamma ca stavidi ridindu suttu i baffi cumincidi a parlani

“Si chiamadi Angiulinu, a vistu chi bellu quatraru ca t’a pigliani cumu zitu?”

“Hijia veramenti nun l’hajiu nimminu guardatu tantu da vrigogna c’hajiu sentutu”

Nun s’apiva cchjiuni c’aviva penzani, facivanu tuttu loru, u sapivu ca prima o dopu chissu eradi u destinu c’amavivanu preparatu, ma hijia penzavu ch’eradi  cchjiu tardi e non gohji. Mi spagnavu di tutti ssi cosi, gohji eru schjitta e dumani maritata.

Fidanzati ‘ntra casa, tuttu era jutu cumu vulivanu i genituri nustri, ma chini m’avivadi sivuta eradi propriu l’ucchji jianchi, almenu chistu m’avivadi dittu Angiulinu, quandu na sira s’eradi avvicinatu nu pocarillu, mentri nanna e mamma stavanu siglindu duji cicorie cote dintru nu wimbutu vicinu a casa.

A PRUMISSA I MATRIMUNIU

E simu junti allu jurnu da prumissa i matrimuniu, mamma e patrima annu penzatu a tuttu; quanti ‘mbitati ppi festeggiani a mmijia e Angiulinu, edi venutu puru ziu Luigginu da Sila, e cumu sempri c’a purtatu furmaggiu i picura e duji belli caciucavalli. A casa edi chjina i parinti e amici venuti sulu ppi nnua, ppi stani ‘nzimi e canuscia u zitu miu.

A famigghjia mijia adi regalatu ad Angiulinu nu bellu orologgiu accattatu alla putijia di Lisetta, tuttu d’oru diciadi hjilla, ma sapimu si pu edi u veru. Ohi quanti debbiti s’annu fattu si poveri Cristi di patrima e mamma ppi mi vida ‘nzurata cu Angiulinu.

“Cacciati da capu chissi pinziri” m’ha dittu nanna cittu cittu

“Nun a penzani a nenti tuni, a doti tua edi pronta da quandu erisi ‘ntri fasci, mammita e patritta e puru hijia e nonnutu amu penzatu a tuttu. Angiulinu edi nu bbunu partitu e ti voli bbeni”

U cori mijia edi zumpatu dintru u pittu, quanta leggirizza ca sentiva a chilli paroli. E mentri stavu ppi rispunda a nanna, a socera mijia mi vena vicinu cu na scatula russa dintra i mani

“Chissa edi ppi ttijia ca da ghoji addivinti figghjia mijia. Tena, gaparilla”

E chi sarà maji! Pigghjiu chilla scatula ‘nmanu ca quasi quasi a fazzu cada da cuntentizza, da ghoji tignu natra mamma, e speriamu a Ddiu ca si cumpurtadi bbona, ca a socera mijia addiventadi daveru n’avutra mamma ppi mijia. Ah!

Chi c’eradi ‘ntra chilla scatula: nu bellu lazzu d’oru, nu paru i ricchjini, nu brilloccu e nu braccialettu grussu cumu nu jiditu! Sunu daveru nu bbunu partitu ssa famigghjia, e da gohji ‘ndi fazzu parti puru hijia.

A SIRINATA

Misati e misati di preparazziuni ppi chistu matrimuniu, e muni, finalmenti, mancadi sulu na simana. A sira edi duci, cuminciadi a fani cavudu, u misi d’aprili edi alli porti. Signu curcata supra u pagliaru, quandu nu sunu i mandulinu u sintu da fora a finestra, e a vuci i Angiulinu mi cantadi na sirinata. Quantu timpu edi passatu da quandu m’adi cacciatu i preputenza u maccaturu mijia da capu, Simu arrivati tutt’annavota a na simana du matrimuniu, nun mi paridi veru, prima mi spagnavu e muni signu cuntenta. Alla terza canzuni mi sumu e m’affacciu da finestrella ca dunadi supra u spandituru. Tutti i parinti, l’amici e i genituri cantanu e ballanu ppa zita e u zitu. Signu cuntenta e puru Angiulinu ca cantidi ppi mijia!

“Escia, escia” gridavanu tutti, e cumu putiva nun escia, si u cori mijia zumpavidi forti dintru ssu pittu.

U PRIMU LITTU

“Maniativi, vitta vitta” diciva a socera mijia, mentri tuttu u curredu venivadi purtatu ‘ntra casa nova di ziti

“Non ch’ama coglia u sunnu. A zita fora da porta, nun adda trasa. Nenti ada vida, ca portadi  malaguriu”

Tutti i fimmini di duji famigghjii eranu venuti ‘ntra casa nova di ziti ppi cunzani u primu littu, tutti tranni hijia, nun putiva vida nenti, nun putiva trasa ‘ntra cambara du littu picchini nun purtavadi bbunu, mindi stavu sula sula dintra a cucina aspittandu ca finiscivanu

“Cummari Lujiggina, piggjia i linzola i linu supra u comò, l’hajiu ricamati da sula, mi ci sunu vuluti cincu misi ppi i finiscia. Quandu mi ricuggliva a dintra l’urtu, a sira dopu mamgiatu mi mittivu davanti u fucularu e ricamavu ssi belli linzola” dicivadi mamma

“Eh nua mammi! Si nun ci penzamu nua china l’adda fani?” dissi a socera

“Eh sunu sacrificji fatti ppi figghji nustri”

“U cupertinu edi supra a seggia”

Sentiva tutti ssi paroli d’arrita a porta, ah! Cuumu vuliva essa puru hijia ‘nzimi a lloru, ma purtavidi mali, hijia nun putiva vida u littu cunzatu. A nanna mijia mi dissi ca cunzani u littu di ziti eradi na cosa antica, trammandata da mamma a figghjia cumu bonaguriu pp’avini a casa chjina i figghji

“Mu c’avimu finitu, cummari ‘Ndunetta ci fadi nu bellu disegnu da zita e du zitu cu sti jiuri cuti stamatina allu cigliu da strata, e dopu a turnu ognunu di nua ci mittadi supra cunfitti a mindula, ciucculatini e chini podi puru ancunu sordu. Jamu cummari ‘Ndunetta ‘ngigna tuni”

E u littu eradi cunzatu, e hijia cittu cittu mindi stavu arrita a porta.

U JIURNU DU MATRIMUNIU

Edi arrivatu u grandi jiurnu, u matrimuniu edi propriu ghoji, mi tremanu i gambi e sintu tanti pizzicanini ca mi zillichijianu da capu a pidi. Supru u littu i mamma na vesta antica ca a socera mijia m’adi dunata ppu matrimuniu, m’a dittu c’appartenivadi alla nanna da mamma sua, fattu cu stoffi preggiati purtati nun sacciu d’adduvi, tuttu cunzatu cu nastri e brillocchi, nu grandi sinali eradi puggiatu vicinu u littu supra na seggia c’amaviva ligani allu fiancu sinistru, e dintri i capilli ligati a tuppu, mamma mijia mi c’a misu ancuna margheritella cota ‘ntra terra. Muni signu pronta ppi essa accumpagnata dintra a chjisia. A ppedi ‘nzimi tutti i parinti e l’amici cuminciamu a jini irta capadirtu, adduvi Angiulinu mijiu m’aspettadi supra i scaluni da chjisia.

U matrimuniu edi fattu, nun m’arricurdu quasi nenti di chillu c’a dittu u priviti, ma signu accusini cuntenta ca mi signu ‘nzurata cu Angiulinu, edi nu bbunu partitu e signu sicura ca nun mi fadi mancani nenti. Ma muni jamu tutti a mangiani sutta a pirruwa di uva fragula ca nonnoni adi chjiantatu tantu timpu fani. C’edi bellu friscu l’assutta, putimu stani frischi frischi, u cavudu cuminciadi a si fani senta. Tutti a ppedi scindimu versu a casicella ca m’adi vistu nascia.

E chi nun c’eradi supra chillu tavulinu ppi festeggiani u matrimuniu! A pasta zita ‘ntra chilli vagani, tijielle chjine di crapittu allu furnu, savuzizzi, supressati, capaccullu, prisuttu, vuccularu, furmaggiu i picura e crapa, purpetti i muwangiani, alivi ammaccati, grispelli, cunfitti, pastarelle, mustazzuli e tanti avutri cosi ca nun m’arricurdu. E quantu ajiu mangiatu pa cuntentizza ca mi sintu chjina propriu cumu na vutta.

U MATRIMUNIU EDI CUNZUMATU

A sira tutti quanti ‘ndannu accumpagnatu dintra a casa nova adduvi a socera ‘ndaspettavadi fora a porta

“Bonavenuta figghjicella mijia, chisti cosi sunu ppi ttijia”

Dintra na spurtelluzza c’eranu meli i ficu, simenti, nu pizzu i linu e nu pizzu i sita, lana i picura e l’attrezzi ppi tessa

“Cu sti regali ca ti dugnu gohji tuni fani parti da famigghjia mijia, da gohji sini divintata figghjia puru a mijia”

Nun sapivu cchiuni chi penzani, eru propriu capitata ‘ntra na bbona famigghjia. E penzani ca nun mi vulivu ‘nzurani

“Trasiti trasiti, a casa nova aspettadi i ziti” dissi a socera mijia

“E vua” dissi a tutti i parinti e ll’amici “Ppi stasira lassatili stani, a sirinata podi aspettani a dumani. Ssu matrimuniu s’adi cunzumani”

Tutti quanti, sentuti chilli paroli sunu fujiuti cumu ripuli ‘ntra chilla campagna. U jiurnu dopu, a matina pristu pristu, senza bussani, mamma mijia e a socera sunu trasuti dintra a cambara du littu, adduvi hijia e Angiulinu durmivamu cuntenti

“Sumativi alla ‘mpressa, ama coglia i linzola, u pajisi aspetta a nova”

Ohi chi vrigogna! Chista edi a parti cchiu brutta du matrimoniu: spanda i linzola allu barcuni, ppi fani vida a tuttu u pajisi ca hijia era virginella.

“U matrimuniu edi cunzumatu! A nora mijia eradi cumu a mamma sua l’adi parturuta”

Nun aviva u curaggiu di guardani i sutta u barcuni, sentivu sulu i fischji e i vattiti i mani di tutta a genti du pajisi c’aviva saputu a nova

“Angiulinu e Rusinella si sunu ‘nzurati e u matrimuniu edi cunzumatu!”

@calabrisandoblog21maggio2019racconto@inesfavorita

foto:pixabay

 

 

U trenu fantasma

 

U TRENU FANTASMA

I simenti arravujjiati dintru tanti carticelle, eranu pusati ‘ntra na carrijiola vecchjia. Nanna sempri cu chillu maccaturu ‘ncapu, eradi pronta pi fani u pruvinu.

“Ohi na’, chi c’edi ‘ntra chilli carticelle?”

“Simenti i zafarani, muwangiani, vasinicolu, pimpidori e cancarilli. Cuminciamu alli siminani dintra nu fustu, e quandu criscianu i chiantarelle i putimu mitta dintra a terra cu nu pizzutu. Puni ti fazzu vida cumi si fani. Muni nun ci vodi nenti, quandu i simini sulamenti. Ma a terra ada essa bbona, bella frolla e cu nu bbellu pocu i stabbiu. L’adduri un edi bbunu, ma fadi bbeni alla terra, tuttu naturali, senza nissunu cuncimi. A vida chi belli zafarani e pimpidori ca nascianu!”

“E na’, ma c’edi nu pizzutu puru ppi mijia?”

“C’edi, c’edi! C’indi sunu quanti ‘ndi vuni”

Hijia mindi stavu arrassata a na banda e a guardavu cumu siminava chilli simenti, eru ‘ncantata da tutta chilla maistrìa, a nanna mijia ‘ndi sapiva cosi, era chjina i sapiri; cu chill’ucchji sempri vivi mi guardavidi, attramenti ca finiscivadi u lavuru. Dopu nu pocarillu, s’a pulizzatu i mani nu pocu sujjiati i terra, dintru chillu sinalu nivuru ca tenivadi legatu alli rini.

“Muni camu finitu ti cuntu nu fattu nu pocarillu brutticillu”

“Ohi na’, ssi fatti brutti nun tantu mi piaciunu, ma cuntamillu u stissu, fammi senta”

“Alla Scalìa c’edi na galleria, adduvi supra nu muru ci sunu novi cruci. Si dicia ca chini s’affacciadi allu cancillu ca stadi fora, venadi svulanzatu dintru senza sapiri cumu”

“E picchini ohi na’”

“Ah! Si dicia ca u vintu ca tiradi ssi cristiani dintru a galleria, sunu i spiriti dannati di bonanimi c’annu truvatu a morti, paci all’anima sujia”

“Nannare’ chi fattu stranu ca mi sta cuntandu! E chin’eranu ssi poveri Cristi ca sunu murti dintra chissa galleria?”

“Eh! C’edi chini dicia ca eranu novi crijiaturi ca jiucavanu ‘mminzi i bbinari, quandu nu trenu l’adi ammazzati. Atri dicianu ca eranu ummini ca lavuravanu l’a dintru, avutri dicianu ca eranu novi munachelle arrubbate ppi fani nu ritu satanicu. C’edi chini dicia na cosa e chini ‘ndi dicia navutra, ma nissunu sadi a veritati”

“Ohi na’, ma c’edi ancora ghoji ssa galleria?”

“Nun lu sacciu, ma a genti murmurìa ca annu fravicatu nu muru i cimentu pa chiuda, ppi nun ci fa jini a nissunu, vistu ssi cosi brutti ca sunu successi. Ancora ghoji dicia la ggenti du pajisi da Scalìa ca si sentadi ogni tantu nu fishcu du trenu e u rumuri di freni supra i binari”

“Maramia ohi na’!”

“Ma edi sulu na diciarìa”

“Minu mali! Spiru sulu a Ddiu ca ssu fattu ca m’ani cuntatu edi fintu. Poviri crijiaturi, poviri ummini e poviri munachelle, nissunu si mirita ssu bbruttu distinu, mancu i cani!”

“Tini arraggiuni, ogni cristianu si miritadi sulu cosi bbelli. Ma muni jamu allu jiumi, pijjia duji wancelle ca jamu a pijjiani nu pocu d’acqqua prima ca ponidi u suli”.

Il treno fantasma

I semi avvolti in tante piccole carte, erano poggiate dentro una vecchia carriola. Mia nonna sempe con quel foulard sopra la testa, era pronta per la semina.

“Nonna cosa contengono quelle carte?”

“Le sementi dei peperoni, delle melanzane, del basilico, dei pomodori e dei peperoncini. Iniziamo a seminarli dentro un grande fusto e quando le piantine crescono, le possiamo passare nel terreno e con un pizzutu (arnese in legno che seviva per fare dei buchi nel terreno per piantare i vari ortaggi o i legumi). Poi ti faccio vedere comesi fa’. Adesso non ci vuole niente, quando semini solamente, ma il terreno deve essere buono e si deve aggiungere un po’ di letame. L’odore è sgradevole ma fa’ bene al terreno, tutto naturale, senza nessun concime. Vedrai che bei peperoni e pomodori che nasceranno!”

“C’è un pizzutu anche per me nonna?”

“C’è, c’è. Ce ne sono quanti ne vuoi. Adesso che abbiamo finito con la semina, ti racconto una storia, ma è un po’ brutta”

“Nonna le storie brutte non mi piacciono, ma racconta lo stesso, sentiamo”

“Nel paese di  Scalea si trova una vecchia galleria, dove sopra uno dei muri ci sono nove croci. Si dice che se qualcuno si affaccia dal cancello dell’entrata, viene risucchiato immediatamente all’inteno senza sapere come”

“E perchè nonna?”

“Ah! Si dice che il vento non è altro che lo spirito dannato delle persone morte là dentro, pace all’anima loro”

“Nonna che storia strana mi stai raccontando! E chi erano quei poveretti morti in quella galleria?”

“Eh! C’è chi dice erano dei bambini che giocavano sui binari, quando un treno li ha travolti; altri sostengono erano degli operai che lavoravano all’interno della galleria; altri ancora raccontano di alcune suore rapite per essere sacrificate in un rito satanico. C’è chi dice una cosa e chi ne dice un’altra, nessuno è a conoscenza della verità”

“Ma esiste ancora oggi questa galleria?”

“Non lo so, ma la gente dice che è stato costruito un muro di cemento per chiudere l’entrata, per non fare più entrare nessuno, visto tutte le cose raccapriccianti successe all’interno. Ancora oggi gli abitanti di Scalea sostengono di sentire ogni tanto il fischio del treno e lo stridìo della frenata sui binari”

“Davvero nonna?”

“Sì, ma sono solo voci”

“Meno male! Spero solo che la storia appena raccontata sia finta. Poveri bambini, poveri operai e povere suore! Nessuno merita un brutto destino come quello!”

“Hai ragione, ogni persona merita solo cose belle. Ma adesso prendi due giare, andiamo al fiume a prendere un po’ d’acqua, prima che tramonti il sole”

@calabrisandoblog@raccontopopolare@inesfavorita_dueluglio2019

 

 

https://inesfavorita.files.wordpress.com/2019/07/cilla1.jpg
Cilla (San Lucido CS)

 

CILLA E TUTURU

 

Supra a capu na curuna fatta cu nu sinali e supra ‘ncora na sporta chjina i bbeni i Ddiu

“Ohi na’, picchini nun li facimu duji zafarani arrustuti, vistu ca ‘nda cotu na sporta”

“Eh fijjice’! Ama appiccicani u fucu, sanna fani i vroscicelle e puni putimu arrusta duji zafarani”

“E cchi ci vodi? Vajiu a pijjiani duji livuni i cerza e cuminciu ad appicciani u fucu”

“Sempri i fretta tindi vani, m’assumijji a nnu ripulu dintru i costi”

“Ohi na’, mi vulera propriu mangiani duji zafarani arrustuti supra chilla bbella pitta ca fattu stamatina”

“Sini propriu cannaruta! I cosi bboni i sa canuscia”

“Certu chi sacciu canuscia, e nun sulu hijia! Si sta ricujjindu nonnoni, puru hillu si mangeredi i zafarani dintru a pitta”

Nonnoni si stavadi ricujjindu da l’urtu, n’accetta supra na spalla e ccu na manu tenivadi nu panaru”

“Ohi nonno’, chi tini ‘ntra chillu panaru?”

“Ah Jinissella mijia! Ci sunu certi cosi ca piaciunu a ttijia”

“E chiss’unu?”

“Civuzi jianchi e nivuri”

“Daveru nonno’?”

“Sini, l’e coti pocu prima. Tena, faciti a vucca”

Pijjiu chillu panaru e cu na manu cuminciu a pijjiani ancunu civuzu

“Sunu duci duci cumu u meli, cumu piaciunu a mmijia!”

“Manijiativi s’ama fani ssi zafarani o c’jiama cojjia a notti?” dissi nanna pusandu a sporta vicinu u fucularu

“Vajiu a pijjiani duji livuni e vvua, attramenti, mittitimi nu bbellu bicchjiri i vinu i ch’istannu”

Mentri ca mi mangiavu i civuzi, nanna appicciavidi u fucu e nonnoni si vivivadi chillu bicchiri i vinu”

“Vistu c’amu ‘spettani ca si fannu i vrosci, ti cuntu nu fattu ca venidi da Santu  Lucidu”

“Ohi na’, nun mi dicia ca puru chistu parladi i murti ammazzati e spiriti dannati?!”

“Propriu accussini, i cunti i na vota sunu i chissu modu, parlanu i spiriti ca vannu ggirandu supra ssa terra, ppi circani nu pocu i paci”

“E cuntammilla ssu fattu i Santu Lucidu, vidimu cum’eni”

“Allu pajisi i Santu Lucidu c’eradi na bbella wajjiuna, duci duci cumu u zuccaru e u cori sua eridi bbunu bbunu, si chiamavidi Cilla e facividi ll’ammuri cu Tuturu, nu marinaiu forti e curaggiusu. Hilla u sapivadi ca stani ‘nzimi nu marinaru purtavidi sulu disggrazzije, ma eradi perssa di hillu, lli vulivadi bbeni, nu bbeni pacciu. I duji si ‘nzurarunu, cuntenti di crijiani na famijjia. Ma na notti i trupijia, Tuturu ca eradi escjiutu ca barchicella sua, ppi jini a piscani, edi statu ‘nghjiuttutu da l’ondi gavuti. A barchicella ‘mminzu a chilli cavalluni nun adi saputu cumbatta, e Tuturu dintru u mari adi truvatu a morti. Cilla dispirata l’aspittavidi  vicinu u castillu, u cori strittu ‘ntru duluri, nun si putivadi  capacitani ca Tuturu nun turnavidi cchjiuni alla casicella sua. Ammucciata a gallinella dintru a rupi, aspittavidi u zitu sua, ma quandu ‘ntra menti sua adi capitu ca nun si ricujjivadi cchjiuni, esciuta paccia, s’edi jiettata da rupi ppi jjini a llu truvani; ma puru d’hilla, povira disgrazziata, adi truvatu a morti ‘ntra chillu cavallu i mari. E dintru i notti i trupiji, puru ghoji, si podi senta a vuci dispirata i Cilla ca chjiamadi e chjiamadi Tuturu ppu fani turnani”

“Malanova ttua! Chi vani cuntandu a ssa piccirilla?” dissi nonno’ pusandu u bicchiri du vinu supra u tavulinu

“Sunu i storie ca finiscianu i chissa manera, hijia i cuntu cumu mi sunu stati cuntati. A piccirilla nun ddi tena spagnu, lli piacianu sti fatti i na vota”

“Ohi nonno’, signu hijia ca i vujjiu cuntati, fannu parti da terra nostra”

“Muni finiscjitila, i zafarani sunu arrustuti, pijjiati a pitta ca a cavudijiamu; facitivi u cannaruzzu e stativi cittu”

A nanna mijia, ‘ndi sapividi una cchjiu du Diavulu, quandu vulivadi!

CILLA E TUTURU

Sulla testa una corona fatta con il grembiule, e su di essa una cesta piena di ogni ben di Dio

“Nonna! Perché non prepariamo i peperoni arrostiti? Ne hai raccolto una cesta intera!”

“Eh figlia! Bisogna accendere il fuoco, aspettare che si formano le braci e poi, possiamo arrostire i peperoni”

“E che ci vuole? Vado a prendere la legna di quercia, così possiamo accendere il fuoco”

“Sempre frettolosa sei, somigli a una lepre che corre nel bosco”

“Nonna li mangerei davvero i peperoni arrostiti dentro quel pane che hai peparato questa mattina”

“Sei golosa, le cose buone le conosci”

“Certo le conosco, e non solo io! Sta arrivando il nonno, anche lui li mangerà di sicuro”

Mio nonno stava tornando dall’orto, un’ascia sopra una spalla e con una mano reggeva un cesto

“Nonno! Cos’hai in quel cesto?”

“Ah Inissella mia! Ci sono delle cose che ti piacciono tanto”

“Cosa sono?”

“More di gelso bianco e nero”

“Davvero nonno?”

“Si, li ho raccolti poco fa. Tieni, assaggiali”

Afferro il cesto e con le dita inizio a prenderne qualcuna

“Sono dolci come il miele, proprio come piacciono a me”

“Sbrigatevi se dobbiamo arrostire i peperoni! O dobbiamo far scendere la notte?” disse nonna pogiando la cesta vicino al focolare

“Vado a prendere la legna, voi nel frattempo, versatemi un po’ di vino di quest’anno”

Intanto che assaggiavo quei frutti deliziosi, nonna accendeva il fuoco e il nonno beveva il suo bicchiere di vino

“Beh! Visto che c’è da aspettare, ti racconto una storia di San Lucido”

“Nonna non mi dire! Anche questa  parla di morti e spiriti dannati?”

“Proprio così, la maggior parte delle leggende di una volta sono così, parlano di spiriti girovaganti su questa terra in cerca di un po’ di pace”

“Raccontala, sentiamo cosa dice”

“A San Lucido c’era una bella ragazza, dolce dolce come lo zucchero e il  cuore buono buono, senza ombra di cattiveria, si chiamava Cilla ed era fidanzata con Tuturu, un marinaio forte e coraggioso. Lei era al corrente che la loro relazione poteva finire in modo nefasto, sapeva che stare con un marinaio avrebbe portato solo disgrazie. Ma era persa di lui, gli voleva molto bene, un bene pazzo. Cilla e Tuturu si sposarono, felici di formare una famiglia. Ma una notte, durante una tormenta, Tuturu uscito con la sua barca per andare a pescare, fu inghiottito dalle onde; la sua barca in mezzo a quei cavalloni, non ha saputo combattere e il povero marinaio in mezzo al mare trovò la morte. Cilla disperata, lo aspettava vicino al castello, il cuore stretto dal dolore, non riusciva a capacitarsi che il suo amato non sarebbe più tornato. Nascosta nella rupe del castello aspettava il suo sposo, ma quando nella sua mente si fece strada la triste verità, uscita pazza, si buttò in mare per cercare il suo Tuturu. Ma anche lei, poveretta, ha trovato la morte in quel mare in tormenta. Si racconta ancora oggi, nelle notti tempestose, si può udire la voce straziante di Cilla che chiama e chiama il suo Tuturu per farlo ritornare a casa”

“Cosa vai raccontando a questa ragazzina?” disse il nonno, poggiando il bicchiere del vino vuoto sopra il tavolino

“Sono storie, finiscono a questo modo, le racconto come mi sono state dette. La ragazzina non ha paura, le piacciono i racconti di una volta”

“Nonno! Sono io che chiedo alla nonna di raccontarle, anche queste fanno parte della nostra terra”

“Adesso finitela, i peperoni sono cotti, prendete il pane per riscaldarlo, così mangiate e vi state zitti”

Mia nonna ne sapeva una più del Diavolo, quando voleva!

@calabrisandoblog@inesfavorita_10luglio2019 (La leggenda è stata modificata secondo la mia fantasia)

(grazie ad Antonella Cirimele per avermi concesso l’uso della foto di Cilla)

 

 

 

A fijjia du conti e u marinaru

Supra a costa da Scalìa edi arrivatu nu marinaru, stancu i sindi stani dintru u mari. Edi riccu, a stiva chjina i ricchizzi, ma edi sulu e bbellu cumu u suli. Sindi vadi passijiandu ppi i strati du pajisi, ppi truvani a paci dintru u cori sua; edi riccu ma tantu poviru, senza na fimmina ca sindi pijjiadi cura!

“Finalmenti signu turnatu ‘ntra terra mijia, anni e anni a navigari supra ssu bbarcuni, e muni puzzu sbarcani. Hajiu accumulatu tanti ricchizzi, ma cchi mindi fazzu si nun tignu u tesoru cchjiu grandi: na famijjia, na mujjiri e tanti figghji. Scalìa mijia, cumu sini cangiata, nun t’arricurdavu accussini bbella! L’ucchji mijia sunu chjini i chiantu, e u cori mijiu zumbadi forti da cuntentizza”

Tutt’annavota, eccu ca cumparidi cumu n’incantu, na bbella giuwana bbona vestuta, i capilli nivuri cumu a notti e l’ucchji du culuri du mari. U marinaru cu u parmu da manu s’edi cacciatu a coppulella da supra a capu, e quasi quasi adi fattu puru n’inchinu allu passeggiu di chilla crijiatura. Hilla vidindu ssa cosa, adi vasciatu l’ucchji da vrigogna, ma a vucca sua, russa cumu na rosa, ridivadi cuntinta; puru ad hilla piacivadi chillu forestiru ca vidivadi ppa prima vota.

“Fermati nu pocu” lli dissi u marinaru quasi currindu versu di hilla

“Nun puzzu parlani ccu cchini nun canuscjiu, s’a genti mi vidadi u cunta a patrima”

“Diciami jiuri da Scalìa, cumu si chiamadi patritta ca ci vajiu a parlani propriu muni”

“Edi u conti di chistu pajisi, a casa nostra stadi propriu l’assupra”

“Cumi ti chiami bbella guaggjiuna, hijiu signu Pippinu u marinaru. Edi na vita ca mindi signu jiutu, eru quatrarillu quandu mi signu ‘mbarcatu”

“Hijia signu Maruzza, a prima figghjia du conti da Scalìa. Ma muni mindi e jiini, i vidi chilli finestri ca sembranu chjiusi? D’arriti ci sunu tanti cummari ca spijianu i fatti i ll’atri”

“Ah! Nun edi cangiatu nenti alla Scalìa. Vani cori mijia! U timpu di truvani na casicella e vignu a parlani cu conti i patrita! Ohi quantu sini bbella! L’ucchji mijia nun si stancanu i guardani. Maruzza, Maruzza mijia! Quandu ti puzzu vida n’atra vota?”

“Dumani dopu ca edi punutu u suli, arrita a chjisia, aspettami ll’adi, ch’avera essa”

“Nun vidu l’ura cori mijiu, t’arrubbatu u cori e ll’anima mijia!”

Chisti duji si vidivanu all’ammucciuna, finu a quandu, nu jiurnu Pippinu adi truvatu na bbella casicella e si decidadi di jini a parlani cu u signuri du cunti. Si vulivadi ‘nzuradi ccu Maruzza. Pijjiatu u curaggiu, s’incamminadi versu u palazzu du conti, u cori ‘mmanu e ll’anima chjiangindu

“Signuri conti da Scalìa, mi chiamu Pippinu, figghjiu di ‘Ntoniu u carvunaru e…”, ma u conti sumandu na manu ppu fermani, cuminciadi a parlani, i vuci du pajisi ll’eranu arrivati, sapivadi ca Maruzza e ssu marinaru facivanu ll’ammuri all’ammucciuna

“A risposta mijia edi noni. Maruzzella mijia edi na cuntissa, mentri tuni sini nu poveru marinaru”

“Signuri conti, hijia ‘ntra tutti chiss’anni ‘ntru mari, hajiu arrangiulijiatu tanti ricchizzi. Maruzza nun patidi a fami ccu mmijia”

“Ohi faccia i schaffattuni, nu marinaru ‘nzuratu ccu nna cuntissa? Adduvi maji s’edi vistu na cosa accussini? Escjia subbitu da casa mijia! Maruzza nun’edi pani ppi dinti tua”

Adduluratu e ccu u cori a pizzi, Pippinu edi escjiutu da chillu palazzu, tutti chilli spiranzi c’avivadi avutu, eranu murti ‘nzimi ad’hillu. Ma a capu tosta hillu avivadi e nun s’abbattividi a chillu distinu! Na notti, Pippinu e Maruzza fujianu finu allu Cumbintu i Bilvidiri, adduvi frati Cosimu l’aspittavidi ppi spusani. Turnati alla Scalìa da ‘nzurati, sunu jiuti a viva ‘ntra na bbella casa ca Pippinu avivadi accattatu ppi tutti e dduji. Ma a genti du pajisi i fatti sua nun s’annu saputu fani, e allu conti ch’annu dittu ca Maruzza s’eridi ‘nzurata ccu Pippinu u marinaru. U conti avivadi pagghjia ppi cintu cavalli, arraggiatu e amarijiatu da chilla nova.

Ma da nu jiurnu all’avutru, u poviru marinaru nun si truvavidi da nissuna bbanda, cumu si i malilingui i tuttu u pajisi s’avissiru mangiatu

“A vistu Maruzzella! Sind’è jiutu natra vota, u mari s’adi ripigghjiatu, nun eradi cumu dicivadi hillu, chilla mmezza bbotta nun t’adi vulutu maji bbeni”

“Patri nun ci cridu che sind’edi jiutu, u cori mijiu speradi ca tornadi da nu mumentu all’avitru”

Maruzzella dispirata, lassadi u conti e sindi vadi ‘ntra casa ca Pippinu avivadi accattatu ppi hilli duji.

Nu jurnu, mentri aggiustavidi a casicella sua, cu u cori ca chjiangivadi sangu, dintru a cantina, ammucciatu arriti na vutta, u marinaru senza vita sindi stavidi ccu dintru u pittu nu curtillu cu u manicu d’argintu e u stemma du casatu du conti

“Cori mijia! Vita mijia! Chill’unica spiranza ca m’era rimasta, edi morta propriu ghoji! Chini t’adi fattu  chissu edi propriu u sangu mijiu! Cumu puzzu campari, sapindu ca patrima t’adi ammazzatu?! Vugghjiu murini ‘nzima a ttijia!”

U duluri i Maruzza eradi troppu forti ch’edi morta puru hilla du dispiaciri. Nun putivadi campani ccu dduji duluri accussini forti. Ma puru dopu a morti sua, u spiritu dannatu da povarella, camminadi avanti e arriti ‘ntra chilla casa, aspittandu da finestra ca u marinaru tornadi adduvi a hilla.

LA FIGLIA DEL CONTE E IL MARINAIO

Sulla costa di Scalea è sbarcato un marinaio, stanco di aver navigato per molti anni. E’ molto ricco, la stiva della sua imbarcazione è piena di ricchezze, ma è solo e bello come il sole! Se ne va passeggiando per le strade del paese, per trovare la pace nel suo cuore. E’ ricco ma tanto povero! Senza una donna che se ne prende cura!

“Finalmente sono tornato nella mia terra! Anni e anni a navigare sulla mia barca e ora posso sbarcare! Ho accumulato molte ricchezze, ma a cosa servono se non ho il tesoro più grande: una moglie e dei figli! Scalea mia! Come sei cambiata, non ricordavo più quanto fossi bella! I miei occhi sono pieni di pianto e il mio cuore batte forte dalla gioia di rivederti”

All’improvviso, come per incanto, una ragazza passeggia per la via principale, alta e ben vestita, i capelli neri come la notte e gli occhi del colore del mare. Il marinaio con una mano si toglie il berretto dalla testa, e fa un inchino al passaggio della ragazza. Lei visto il gesto del marinaio, abbassa lo sguardo dalla vergogna, ma la sua bocca, rossa come una rosa, rideva contenta. Anche a lei piaceva quel giovane.

“Fermati un poco” le disse il marinaio quasi correndo verso di lei

“Non posso parlare con chi non conosco, se la gente mi vedesse, andrebbe a dirlo a mio padre”

“Dimmi fiore di Scalea! Come si chiama tuo padre? Voglio parlare con lui adesso”

“E’ il conte di questo paese, casa nostra si trova lassù”

“Qual è il tuo nome? Io sono Peppino il marinaio. Sono andato via molti anni fa, ero un ragazzino quando mi sono imbarcato”

“Mi chiamo Maruzza, sono la prima figlia del conte di Scalea. Ma ora devo andare. Le vedi quelle finestre che sembrano chiuse? Dietro di esse ci sono le comari, intente a spiare i fatti degli altri”

“Ah! Non è cambiato proprio nulla a Scalea! Vai cuore mio! Il tempo di comprare casa e vengo a parlare con tuo padre il conte. Quanto sei bella! I miei occhi non si stancano di guardarti. Maruzza, Maruzza mia! Quando ti posso rivedere?”

“Domani al tramonto, dietro la chiesa. Aspettami lì, dovrei esserci”

“Non vedo l’ora cuore mio! Hai rubato la mia anima e anche il mio cuore”

Peppino e Maruzza iniziarono a vedersi di nascosto, fino a quando, un giorno Peppino trova una bella casa. Deciso andò a trovare il signor conte, voleva sposare Maruzza. Trovato il coraggio, s’incamminò verso il palazzo del conte con il cuore in mano

“Signor conte di Scalea, mi chiamo Peppino, figlio di Antonio il carbonaio e…”

Ma il conte alzò una mano per zittirlo, le voci del paese gli erano arrivate, sapeva che la figlia si vedeva di nascosto con il bel marinaio

“La mia risposta è no. Maruzza è una contessa, mentre tu sei un povero marinaio”

“Signor conte, in tutti questi anni passati a navigare ho accumulato molte ricchezze. Maruzza non patirà la fame sposandomi”

“Che faccia da schiaffi che hai! Un marinaio sposato con una contessa? Quando mai si è visto una cosa del genere? Esci subito da casa mia! Maruzza non è pane per i tuoi denti”

Addolorato e con il cuore a pezzi, Peppino uscì dal palazzo, tutte le sue speranze erano morte insieme a lui! Ma la testa dura aveva e non si arrese a quel destino!

Una notte, Peppino e Maruzza scapparono per andare al Convento di Belvedere, dove frate Cosimo li aspettava per celebrare il loro matrimonio. Ritornati a Scalea da sposati, andarono a vivere in una bella casa circondata da un grande giardino, Peppino l’aveva acquistata per lui e la sua amata. Ma gli abitanti del paese i fatti loro non si sono fatti, e al conte hanno raccontato del matrimonio di Maruzza con il marinaio. Il conte amareggiato e incollerito da quella notizia, giurò vendetta contro Peppino.

Da un giorno all’altro, il povero marinaio scomparve, non si trovava da nessuna parte, come se le malelingue del paese lo avessero inghiottito.

“Hai visto Maruzza? Se ne è andato di nuovo, il mare lo ha richiamato un’altra volta, non era come diceva lui, quella mezza cartuccia non ti ha mai voluto bene!”

“Padre non ti credo, non è vero che è andato via, il mio cuore è pieno di speranza, tornerà da un momento all’altro”

Maruzza disperata lascia il palazzo per tornare nella casa che Peppino aveva acquistato per entrambi.

Un giorno, mentre sistemava dentro casa con il cuore contrito, dentro la cantina nascosto dietro una botte, il marinaio senza vita era accasciato sul pavimento, conficcato dentro il petto  un coltello con il manico d’argento e lo stemma del casato di suo padre.

“Cuore mio! Vita mia! Quell’unica speranza che mi era rimasta, è svanita proprio oggi! Chi ti ha fatto questo è sangue del mio sangue. Come posso vivere sapendo che mio padre ti ha assassinato?! Voglio morire insieme a te!”

Il dolore di Maruzza era così forte, non riusciva a sopportare quella disgrazia, a convivere con due dolori così pesanti, e piano piano si lasciò morire.

Ma anche dopo la sua morte, il suo spirito dannato, cammina avanti e indietro per la casa, aspettando dalla finestra che il suo bel marinaio ritorni da lei.

@calabrisandoblog@inesfavorita_seiluglio2019

(Racconto rivisitato da me, sulla base della credenza popolare racconta a voce da mia nonna)

 

U lupu i Bunifati e a vurpa i Sanginitu

C’eranu ‘na vota nu lupu i Bunifati e na vurpa i Sanginitu ca si sunu ‘ncuntrati ‘ntra nu boscu. U lupu avivadi na bbella gallina dintra a vucca, e a vurpa furba cum’eradi dissi allu lupu:

“Di duvi sini?”

U lupu ciutu cum’eradi rispusi

“I Bunifati”

e chilla bbella gallina zumbadi ‘nterra, e vitta vitta sa pigliadi a vurpa. Allura u lupu nu pocu arraggiatu dissi alla vurpa

“Di duvi sini?”

“I Sanginitu” rispusi a vurpa cu i dinti stritti ppi nun si fani cada a gallina e sindi fujia lesta lesta dintru u boscu, lassandu u lupu a vucca asciutta.

 

Il lupo di Bonifati e la volpe di Sangineto

C’erano una volta un lupo di Bonifati e una volpe di Sangineto, un giorno, i due si incontrano in un bosco. Il lupo aveva in bocca una bella gallina, la volpe piena di furbizia gli disse:

“Di dove sei?”

Il lupo ignaro del tranello, subito rispose

“Di Bonifati”

e quella bella gallina che aveva in bocca finì a terra, la volpe svelta la afferrò in un baleno. Il lupo arrabbiato per l’accaduto, chiese alla volpe

“Di dove sei?”

“Di Sangineto”

rispose a denti stretti per non far cadere la gallina dalla sua bocca, e senza aspettare il commento del lupo fugge a gambe levate verso il fitto bosco, lasciandolo a bocca asciutta.

La favola mi è stata raccontata dai miei nonni quando ero poco più di una bambina (da premettere che mio nonno materno era di Bonifati e quello paterno di Sangineto), non per offendere i Bonifatesi o i Sanginetesi, bensì, era riferita al dialetto dei due paesi, in quanto il gergo di Bonifati ha una cadenza più aperta, mentre quello di Sangineto più stretta

@calabrisandoblog@inesfavorita_19settembre2019

allrightsreserved

A casa da chjiazza i Cimalonga e u trillu du Diavulu

“Oji na’ i cujjimu duji juri i cucuzzilli? A vistu quantu cindi sunu?”

“I ‘mbishcamu chi dici? Juri i cucuzza e juri i cucuzzilli”

“Sini oji na’, tutt’e duji tenunu nu sapuri bbunu. Ma nun ci cacciani u piruzzulillu, chillu edi cchjiu sapuritu di juri”

“Noni noni, nun u cacciu. Jamu a cojjia i juri ca u suli edi punutu”

Mentri jivamu ‘ntra l’urtu, guardavu a nannarella mijia, vascia vascia e sicca sicca, ma l’ucchji arzilli e a vucca ca ridivadi sempri.

“Tena, muni c’amu cuti preparamu u ‘mpastu, t’arricurdi chi cci vodi?”

“E chini su scorda oji na’! A farina du mulinu, l’ovicelle di gallinelle, nu pocu i sali, na bbella grattata i furmaggiu e acqua fridda ppi fani na bbella pastella nun troppu tosta e nun troppu ad’acqua”

“U vidi ca quandu vuni i cosi i sani?!”

“Quandu vujjiu oji na’, quandu vujjiu!”

“Eh! l’e capitu chissu! Mentri pulizzu i jiuricilli ti cuntu nu fattu. Mittiti seduta e senta”

Ah ssa nanna mijia! Capu tosta edi, propriu cumu a mmijia!

“Vicinu a chjiazza i Cimalonga alla Scalìa, c’eradi na bbella casa adduvi u patruni ca eradi nu studijiusu, lli piacivadi sunani u pianuforti. Sunavidi i tuttu, ma chillu ca lli piacividi i cchjiuni eradi U trillu du Diavulu. Dicivadi ca chilla musica eradi chjina i magarijii e ca u faciva senta vivu vivu.Quandu sunavidi u sentivanu da tuttu u pajisi, ma na sira, a ggenti nun sulu sentivadi  a musica ma vidivadi lampi e sentivadi rumuri tantu forti ca si eranu spagnati. A nnu mumentu a casa s’edi appicciata tutta, i vampi du fucu eranu avute cumu muntagni; i vicini du studijiusu jirunu a vvida c’aviva patutu chillu poviru cristu ma senza putini fani nenti, u fucu eradi troppu gavutu e l’acqua ppu stutani nun servivadi a nenti. A matina dopu, quandu u fucu s’eradi stutatu, i vicini jirunu a vvida chi d’era capitatu, ma trasindu ‘ntra casa l’ucchji si sgallararunu da meravijjia: l’umminu eradi sedutu allu pianuforti cumu si stavidi ancora sunandu, non s’eradi sumatu e u fucu l’avivadi carvuniatu, a faccia ridivadi cumu s’eradi cuntentu ppi chilla sorti nivura. Certi ancora ghoji, dicianu ca ‘ntra certi siri da stati si sentadi a musica du trillu du Diavulu ppi tuttu u pajisi da Scalìa”

“Vrusciatu vivu mentri sunavidi? Chi morti bbrutta!”

“Si diciadi ch’edi statu u Diavulu stissu ad’a picciani u fucu”

“Ma nissunu u sadi”

“Noni, nissunu u sadi. Pijjia l’ujjiu du zirru ca frijimu i pitticelli, ‘ndamu fattu nu vaganu, duji i mandu a cummari Tirisina, povara fimmina! L’e murtu u frati e ccu luttu nun frijia”

“Sini oji na’, ci purtu hijia, nun tindi ‘ncarica’”

Ah cumu sapivanu chilli pitticelli i juri i cucuzza e cucuzzilli, ma u sapuri nun si podi spiegani!

 

La casa della piazza di Cimalonga e il trillo del Diavolo

“Nonna perchè non raccogliamo qualche fiore di zucchine? Hai visto quante ce ne sono?”

“Che dici? Raccogliamo sia i fiori di zucca che quelli di zucchine?”

“Si nonna, entrambi hanno un buon sapore. Ma non togliere il pistillo, è più saporito dei fiori”

“No no, non lo tolgo. Andiamo a raccogliere i fiori, il sole sta per tramontare”

Mentre ci incamminavamo verso l’orto, guardavo mia nonna, bassa bassa e magra magra, ma lo sguardo vispo e la bocca sempre sorridente.

“Tieni, adesso che li abbiamo raccolti, prepariamo la pastella, ricordi gli ingredienti?”

“E chi se lo dimentica! La farina macinata al mulino, le uova fresche, un pizzico di sale, un bel po’ di formaggio grattugiato e  acqua fredda per preparare un’ottima pastella, non troppo soda e non troppo liquida”

“Lo vedi? Quando vuoi sai”

“Quando voglio nonna, quando voglio!”

“Eh l’ho capita questa cosa! Mentre pulisco i fiori ti racconto una storia”

Ah mia nonna! Ha la testa dura come me!

“Vicino la piazza di Cimalonga c’era una bella casa, il padrone era uno studioso e gli piaceva suonare il pianoforte; suonava di tutto, ma il suo brano preferito era il trillo del DiavoloSosteneva che quella musica era piena di magia e lo faceva sentire vivo nel suo essere. Quando suonava il suo pianoforte lo sentivano da tutto il paese, ma una sera i suoi vicini non acoltavano solo la sua musica, ma lampi, tuoni  e strani rumori riecheggiavano nell’aria del paese spaventando a morte chiunche si trovasse nelle vicinanze. In un attimo l’abitazione prese fuoco, le fiamme erano alte come montagne e i vicini dello studioso andarono a vedere cosa stesse succedendo al pover’uomo, senza poter fare nulla, ahimè, il fuoco era divampato e le fiamme troppo alte non venivano domate dall’acqua. Il mattino dopo, quando il fuoco ormai si era spento, i vicini tornarono in quella casa per vedere cosa fosse successo al musicista. Entrando nell’abitazione, i loro occhi si sgranarono per la sorpresa: lo studioso era seduto al pianoforte intento a suonare la sua musica, non si era alzato per scampare all’incendio, aveva continuato a suonare senza curarsi del fuoco che lo carbonizzava; il viso in un sorriso beffardo, forse contento per la sua sorte oscura”

“Bruciato vivo mentre suonava? Che morte orribile!”

“Eh! Si dice sia stato il Diavolo in persona ad appiccare il fuoco”

“Ma nessuno lo sa con sicurezza”

“Nessuno lo sa. Prendi l’olio dal fusto, ora si frigge. Ne abbiamo preparate molte, alcune le mando a comare Teresina, povera donna, è da poco morto il fratello e siccome è a lutto non può friggere”

“Si nonna gliele porto io, non preoccuparti”

Ah che sapore delizioso quelle frittelle! Ma il sapore non si può spiegare!

 

I fijji i marita’

Nanna chjicata ‘ntra l’urtu, nu panaru ‘nterra, stavadi cujjindu duji mulingianelle, senza sumani a capu da chillu ca stavadi facindu si misi a parlani

“Vini fijjia! Staju cujjindu duji muwangiani, nonnitu tena u gulìu di purpetti”

“Oji na’, sempri ‘ngignandu tindi stani”

“A matina fadi a jurnata fijjice’. Mi signu sumata prima di gallini hijia, ajiu adacquatu tuttu l’urtu, u sani ca chissi cosi s’anna fani a prima matina”

“Tini arraggiuni sempri tuni, l’e sempri dittu ca sini na vutta i sapiri”

“Jamu ja’ nun perda timpu, pijjia ssu panaru e jamunindi alla casa, mizzijiurnu vena lestu”

Dicindu i chissa manera, pijjiadi a zappicella ch’eradi pusata allu muru da stalla e cuminciadi a camminani versu a casicella

“Oji na’, l’è propriu vida cumi i fani ssi purpetti, i tua tenunu nu sapuru daveru specciali”

“Nun signu hijia, ma ssi muwangiani senza cuncimi, nun sunu cumi chilli ca cumpri allu mercatu u juvi, chjini chjini i medicinali, u sapuri cangiadi”

Avivadi propriu arraggiuni, u sapuri  da terra senza cuncimi eradi tuttu n’avutra cosa.

“Muni i pulizzamu, tajjiamu i cudicini e i lavamu sutta l’acqua correnti, puni i tajjiamu a mitati e hjiaccamu a purpa, ma ama stani accorti a nun tagliani a scorza, sinoni nun li putimu ghinchjia”

“Mi paridi nu pocu difficili”

“Noni ti fazzu vida, passami u curtilluzzu, u chjiu piccirillu”

CCu tanta cura nanna s’edi misa a hjiacchjiani chilli bbelle mulingianelle, i mani fermi e lesti

“Mitta a vulla na cunchetta, accussini attramenti l’acqua vulladi, hijia e finitu”

U cannaruzzu mijia sajjivadi e scindivadi sulamenti a penzani a chilli belli purpettelle ca mi putiva mangiani

“L’acqua vulla oji na’”

” E hijia signu pronta”

Vitta vitta jettavidi chilli muwangiani dintru l’acqua vullenti ppi fani scanda’, ma nun s’avivanu fani cocia troppu, sinoni si spappulijiavanu

“Attramenti ca si rifriddanu preparamu l’avutri cosi, pijjia u pani jiancu i duji jurni fani, u furmaggiu, u pitrusinu, l’ova di gallinelli e u sali”

“Sunu ggiani ccani supra u tavulinu oji na’, nun e persu timpu, nun vidu l’ura di mi mangiani ssi bbelle purpettelle”

“Cannaruta sini, propriu cumu a nonnitu. U cannaruzzu u vì quandu edi lungu, cchjiu cindi mitti e cchjiu cindi vani”

Mentri chilli mani sicchi sicchi smullichijiavanu u pani, hijia grattavu u furmaggiu alla grattacasa e tajjiavu u pitrusinu finu finu

“Ciù mittimu puru nu pocu d’ajjiu fijjice’?”

“Oji na’ si ciù vu mitta, ma nu pocarillu sinoni mi puzzadi u jiatu”

“Allura noni, avissami fani ca ti vena a truvani u zitu?” dissi nanna scialandusi di risati

“Ma quali zitu oji na’, signu ancora quatrarella, a vucca mijia puzzadi ancora du latti i mamma”

“Su dici tuni adda essa veru”

“Oji na’, attramenti ca ‘mpasti i purpetti cuntamillu nu fattu di tua”

“Mah! Vidimu quali ti puzzu cuntani. Ah sini! Chillu di fijji i maritani vistu ca n’avutru pocu puru tuni ci sini vicina”

“Oji na’, ‘nde mangiani panetti i pani prima i mi maritani, cunta cunta stajiu a senta”

“‘Ntra na campagna c’eranu na mamma e tri fijji i maritani, sindi stavanu dintru na vecchjia cucinella e supra u fucularu na cunchetta chjina d’acqua ca vullivadi. A mamma ccu nu sinali nivuru ligatu alli rini sijjivadi veti e cicorie, ogni tantu sumavidi a capu e guardavidi i fijji ca vulivadi maritani, dopu nu pocu cuminciadi a parlani:

<< Mi raccumandu, quandu venadi Pippinillu vuwa nun parlati, faciti fani a mmijia, stasira una i vuwa s’adda maritani >>

I tri fijji ridivanu cuntenti, quandu Pippinillu trasidi da porta. Nu bbellu giuwani venutu ppi ssi pijjiani na zita. Mentri ssu poviru svinturatu si sedadi a na seggia, a prima fijjia si mittadi a parlani:

<< Vulla a carara >>

A sicunda rispunda:

<< Pilla i folli e mitta >>

A terza arraggiata ccu i suri, si mittadi a sbraita’:

<< A dittu mamma ca nun avivamu palla’ nissunu, e mù, pillati pillati maritu >>

U poviru Pippinillu dispiratu, escia da chilla casa senza pijjiani mujjieri”

“Finalmenti na storia senza murti e animi dannati”

“Ogni tantu ci vodi. Frijimu ssi purpetti i muwangiani ca n’atru pocu arrivadi nonnitu. Pijjia a frissura e ll’ujjiu ca muni i facimu bballani ssi bbelle purpettelle”

L’adduri i l’ujjiu e di purpettelle eradi ‘ntra tutta a cucinella, n’adduri duci duci ca ti dicivadi mangia mangia. Puru i gatti ca sindi stavanu davanti u spandituru, si putivanu liccani i baffi. Nanna era na mastra e u sapivanu puru loru.

Le figlie da sposare

Nonna era chinata nell’orto, un paniere a terra, stava raccogliendo alcune melanzane; senza alzare la testa da quello che stava facendo si mise a parlare

“Vieni figlia! Sto raccogliendo due melanzane, tuo nonno desidera mangiare le polpette a pranzo”

“Nonna sempre lavorando sei!”

“La mattina fa’ la giornata. Mi sono alzata prima delle galline, ho annaffiato l’orto; lo sai, questo si deve fare all’alba, prima del sorgere del sole”

“Hai ragione, l’ho sempre detto che sei una botte di sapere”

“Andiamo! Non perdere tempo e prendi il paniere, mezzogiorno arriva presto”

Dicendo questo, afferra la piccola zappa appoggiata al muro della stalla e inizia ad incamminarsi verso la piccola casa

“Nonna sono proprio curiosa di vedere come prepari le polpette di melanzane, le tue hanno un sapore davvero speciale”

“Non sono io, ma le melanzane coltivate senza pesticidi, non sono come quelle comprate al mercato il giovedì, piene di medicinali”

Aveva proprio ragione, il sapore delle coltivazioni senza pesticidi erano tutta un’altra cosa!

“Ora puliamo per bene le melanzane, togliamo il peduncolo e le laviamo per bene sotto l’acqua corrente, dopodiché, le tagliamo a metà e incidiamo la polpa, ma bisogna stare attenti a non tagliare la buccia, altrimenti, non le possiamo riempire”

“Sembra difficile”

“No affatto, ora ti faccio vedere, passami il coltellino, quello più piccolo”

Con cura e maestrìa, nonna tagliava quelle belle melanzane appena raccolte, le mani ferme e svelte

“Metti a bollire l’acqua nella pentola grande, così, mentre bolle io finisco di tagliarle”

L’acquolina saliva e scendeva nella mia gola, al solo pensiero delle polpette di melanzane che di lì a poco avrei mangiato.

“L’acqua bolle nonna”

“E io sono pronta”

Svelta svelta, buttava le melanzane nell’acqua bollente per farle sobbollire, facendo attenzione a non cuocerle troppo.

“Mentre si raffreddano prepariamo gli altri ingredienti, prendi il pane bianco raffermo, il formaggio, il prezzemolo, le uova fresche e il sale

“Sono già sul tavolo nonna, non ho perso tempo, non vedo l’ora di mangiare le polpette”

“Golosona come tuo nonno! La gola vedi quanto è lunga, più ce ne metti e più ce ne va’”

Mentre quelle mani secche secche sbriciolavano la mollica del pane raffermo, io grattugiavo il formaggio e tritavo il prezzemolo.

“Aggiungiamo anche uno spicchio d’aglio?”

“Nonna se proprio ci tieni! Ma solo un poco, altrimenti, mi puzza l’alito”

“Allora no, dovesse venirti a trovare il fidanzato?” disse ridendo

“Ma quale fidanzato nonna! Sono ancora piccola, la mia bocca ha ancora il sapore del latte”

“Se lo dici tu, sicuramemte sarà vero”

“Nonna, mentre impasti le polpette, raccontami una delle tue storie”

“Mah! Vediamo quale posso raccontare. Ah sì! Quella delle tre figlie da sposare, visto che anche tu ci sei vicina”

“Nonna! Ne devo mangiare pagnotte prima di sposarmi. Racconta la storia sono tutt’orecchi”

“In una campagna c’era una mamma con tre figlie da fidanzare. Se ne stavano in una vecchia cucina, e sopra il fuoco una grande pentola piena d’acqua in bollore. La mamma aveva un grembiule nero legato in vita, stava pulendo bietole e cicorie, ogni tanto guardava le figlie in età da marito e dopo un poco iniziò a parlare:

<< Mi raccomando, quando arriva Peppino voi non parlate, lasciate fare a me; questa sera una di voi si deve fidanzare”

Le tre ragazze ridevano contente, quando Peppino entra dalla porta. Un bel giovane venuto per scegliere la sua futura sposa. Mentre il pover’uomo si accomoda sopra una sedia, la prima figlia inizia a parlare:

<< Bolle la carara (pentola) >>

La seconda rispose:

<< Plendi le folle (foglie, verdura) e metti >>

La terza arrabbiata con le sorelle urla:

<< Ha detto mamma che non dovevamo pallale (parlare) nessuno, e adesso pillate pillate (prendete) malito (marito) >>

Il povero Peppino disperato, esce da quella casa senza prendere moglie”

“Finalmente una storia senza morti e anime dannate!”

“Ogni tanto ci vuole. Friggiamo le polpette, tuo nonno sta’ per arrivare. Prendi la padella e l’olio, adesso le facciamo ballare”

L’odore dell’olio e delle polpette si sentivano per tutta la cucina, un odore dolce dolce che quasi diceva mangia mangia. Anche i gatti sdraiati sul pianerottolo si potevano leccare i baffi, nonna era un’esperta e lo sapevano anche loro!

 

@calabrisandoblog_inesfavorita26settembre2019

(storia raccontata da mia madre)

A statua du purtu i Citraru

“Sumati oji Juri, t’e cujjiutu u sunnu stamatina, u gallu adi cantatu ggiani da nu bbellu pocu”

“Chi ura sunu?”

“I quattru, sbrigati s’ama jini a tajjiani l’acqua all’acquaru”

“Mu mi sumu, preparami na scutella i pani cuttu, attramenti ca mi lavu”

Sentivu i nonni mijia ca sbrajitavanu a prima matina, chilli grida m’avivanu cacciatu u sunnu. Mijjiu ca mi sumavu puru hijia, tantu u sunnu m’eradi passatu. Nanna stavadi cucinandu allu fucularu, na cunchetta nivura supra u tripunu

“Oji na’ già cucini?”

“Chi tti si sumata a ffani? Edi troppu pristu pi ttijia”

“E sentutu tutti chilli sbrajiti e mi signu sumata”

“Edi nonnitu, ca vo’ jettà u sangu, a sira s’imbrijiaca e a matina dormadi”

“Sini, chissu l’e capitu, ajiri sira s’edi sculatu na dammiggiana i vinu”

“Muni nun dicia ajjiu pi cipulla tuni, nu fiascu s’edi sculatu, no na dammiggiana”

“Sini e capitu, ma chi sta cucinandu?”

“Chillu vodi u pani cuttu cumu cciù facivadi a bonanima da socera mijia”

“E cumu si fadi ssu pani cuttu?”

“E fijjice’, a mitta a vulla nu pocu d’acqua supra u fucu, puni pijji na bbella frisa e a fani a stozzarelle, ci mitti ajjiu, lauru, ujjiu, sali e nu bbellu pocu i zafarani siccati. Senta c’adduru ca vena”

“Sini oji na’, ma hijia a chist’ura nun cia fazzu propriu a mangiani ssi cosi”

“Eh! Tini arraggiuni, ma chissu eradi u mangiani da ggenti i campagna prima i jini a zappani a terra. Na vota nun c’eradi tuttu ssu bbeni i DDiu e si cucinavidi chillu ca terra dunavidi”

“Ma ancora ghoji si curtivadi a terra oji na’”

“Sini ma nun tutti a fannu, ghoji tutti simu divintati siggnuri, poca ggenti zappadi a terra.  Eh i timpi sunu cangiati! Muni sediti, attramenti ca venadi nonnitu ti cuntu nu fattu. Stamatina ti cuntu chillu da statua du purtu i Citraru”

“Signu cuntenta oji na’, puru c’hedi matina pristu”

“Na vota c’eradi n’umminu riccu cadutu in disgrazzia ca passijiavidi supra u purtu i Citraru, eradi dispiratu pi i debbiti ca s’avivadi fattu. Mentri camminavidi avanti e arriti posadi a manu supra i minni i na statua, a capu pisanti e u cori ‘ntra na morsa, troppi eranu i penziri pi chillu c’avivadi patutu. Ma alli setti i chilla matina na pirsuna i bbunu partitu ll’adi urdinatu tanta mircanzia. Eradi na cosa grossa e ci putivadi aggiustani i debbiti ca s’avivadi fattu, e cindi rimanivanu puru. A sorti eradi cangiata, a disgrazzia patuta s’eradi aggiustata. Da chilla matina a nova s’edi spasa pi tuttu u pajisi i Citraru e ogni poveru Cristu s’indi jiva a passjiani vicinu u purtu dduvi si truvavidi a statua pi circani a stissa furtuna”

“C’edi ancora ssa statua?”

“Picchini?”

“Pa jini a tuccani”

“U pani cuttu edi prontu?  Sse fattu tardi”

Nonnoni eradi trasutu ‘ntra cucinella  ‘ntra chillu mumentu, propriu quandu vulivu sapini si chilla statua c’eradi ancora. Ma pi ghoji m’avivu accuntentani, a nonno’ nun piacivanu ssi storie”

La statua del porto di Cetraro

“Alzati Fiore, ti è preso il sonno questa mattina? Il gallo ha cantato già da un bel po’”

“Che ore sono?”

“Le quattro, alzati dobbiamo andare a deviare l’acqua”

“Ora mi alzo, ma tu preparami un bel piatto di pane cotto, nel frattempo vado a lavarmi”

Sentivo i miei nonni discutere a primo mattino, quelle urla mi avevano svegliata. Meglio alzarmi, il sonno era svanito.

Nonna cucinava al focolaio, una pentola annerita era poggiata sul treppiede

“Nonna cucini?”

“Perchè ti sei alzata? E’ presto per te!”

“Ho sentito le vostre voci e mi sono alzata”

“Tuo nonno! La sera si ubriaca e il mattino dorme”

“Questo l’ho capito, ieri sera si è scolato una damigiana di vino”

“Adesso non dire aglio per cipolla, un fiasco si è scolato, non una damigiana”

“Ho capito, ho capito! Ma  cosa stai preparando?”

“Tuo nonno vuole il pane cotto come lo preparava la buonanima di mia suocera”

“E come si prepara il pane cotto?”

“Eh figlia! Devi far bollire un poco d’acqua, poi prendi una bella fresa e la fai a pezzetti, aggiungi uno spicchio d’aglio, un paio di foglie di alloro, olio, sale e qualche peperone secco. Senti che profumo!”

“Si nonna! Ma io a quest’ora del mattino non riesco a mangiare”

“Eh! Hai perfettanente ragione, ma questa una volta, era la colazione dei contadini prima di andare a zappare la terra. A quei tempi non c’era tutto questo ben di Dio e si cucinava quello che producevi nel tuo terreno”

“Ancora oggi si coltiva il terreno nonna!”

“Sì è vero, ma non tutti lo fanno, oggi siamo diventati tutti signori, poche persone zappano la terra. Eh i tempi sono cambiati! Ma ora siedi, nel frattempo che tuo nonno arriva, ti racconto una storia. quella della statua del porto di Cetraro”

“Sono felice nonna, anche se è mattino presto”

“Una volta c’era un uomo ricco caduto in disgrazia, passeggiava avanti e indietro sopra il porto di Cetraro, era disperato per i troppi debiti fatti in quel periodo. Mentre camminava assorto nei suoi pensieri, la sua mano si poggiò sul seno di una statua; la sua testa era pesante e il suo cuore era stretto in una morsa, troppi erano i pensieri che lo assillavano. Ma in quel momento, alle sette di mattina ricevette un ordine da parte di un uomo facoltoso, una commessa enorme che avrebbe sistemato i debiti del pover’uomo e sicuramente i soldi sarebbero anche avanzati. La sorte era cambiata, la disgrazia abbattuta su quell’uomo era scomparsa. Da quella mattina la storia giunse a tutto il paese di Cetraro, e ogni pover’uomo se ne andava passeggiando per il porto, vicino la statua per cercare la stessa fortuna”

“Esiste ancora oggi la statua?”

“Perchè?”

“Per andare a toccarla”

“E’ pronto il pane cotto? E’ tardi!”

Mio nonno era entrato in cucina in quel momento, proprio quando volevo sapere se quella statua esistesse ancora. Ma per oggi dovevo accontentarmi, al nonno non piacevano le storie che mi raccontava la nonna.

@calabrisandoblog_inesfavorita29settembre2019

A caduta du’ Diavulu

Nanna cuvernavidi i gallini dintra a zimba, nu sicchjiarillu i rami dintra na manu e cu l’avutra jettavidi u mijjiu spezzettatu all’animalelli

“Nannare’ mamma ti manda a dicia si tini duji ovicelle frichi di gallinelle”

“Sini fijjice’ l’e pijjiati propriu muni, sunu ‘ntra chillu panarillu”

“Ah minu mali! Stasira m’adda fani duji bbelle pitticelle i cucuzzilli”

“E i tenadi i cucuzzilli?”

“Noni, ma dani puru chilli”

“Beneditti guajjiuni i ghoji, tutti ca capu a viniquattru! Vani adduvi nonnitu ca ti fadi”

“Nonno’ stadi cujjindu i fucundijiani, puru chilli majia mangiani”

“Quanti virri ca tini”

“Oji na’ quanti virri! Ma ssi cosi sunu troppu bboni, c’ajia fa’?”

“Ca fa’, ca fa’! Vini ca ti cuntu nu fattu, attramenti ca si ricojjia nonnito”

“Sini na’, cuntamillu cuntamillu”

“Alla Scalìa c’eradi na bbella giuwana ca ci piacividi u bballu, ma nissunu sapividi cu chini esciva. A mamma, u patri e i frati nun vulivanu ca escissa picchini nun sapivanu chi l’accumpagnava, figurati ca na vota, u patri quandu s’edi ricota alla casicella sujia, cu chilli capilli nivuri e lunghi scumbijjiati e ‘ntra nu mari i suduri, e cu chilli bbelle scarpicelle nove tutte struduti, l’adi palijiata da capu alli pidi ca currijia di cavuzuni. Ah! Cumu sardellijavadi chilla currijia supra chilli gambi addivintati nivuri nivuri di vrigantijiati. Avivanu pruvatu puru alla chiuda dintra a stalla, a mascatura chjiusa a tripla mandata, ma nenti, nun ci putivanu, hilla fujiva sempri picchini u ballu l’avivadi ‘ntra l’arma. Nissunu sapivadi adduvi chista quatrara jividi e cu chini jividi; avivanu cercatu d’accunchjia, ma nenti, hilla scumparividi cumu na fujina ‘ntra chillu boscu. Tanti e tanti notti, i frati avivanu pruvatu all’accunchjia, ma nenti, dopu nu pocu chilla scumparivid, putivanu senta sulu a musica di nu bballu arraggiatu senza vida a nissunu. Ma na sira, u patri strazziatu ‘ntra l’arma, picchini vulivadi sapini chi catinazzi facivadi a fijjia, a portadi ‘ntra cantina e a legadi alla gamba i nu tavulinu, chjiudindu a porta bbona bbona cu travi e chiovari. Versu mezzanotti, tutti quanti ‘ntra casa sentunu rumuri forti e risati ca facivanu gelani u sangu; nun avivanu u curaggiu i jini a vida chi succedivadi, tantu ca si spagnavanu. Cittu cittu, tutti quanti, s’ammucciarunu d’arriti i spurtillini da finestra, pi putini vida chillu ca stavidi succedindu. Fora c’eradi nu bbellu giuwani, gavutu e chjinu i carni ca stavadi cacciandu i chiovari alli tavuluni ‘mbaccia a porta. Cu tutta a forza ca putivadi avini, jetta i tavuli ‘nterra e trasadi ‘ntra cantina pi jji a pijjiani a bbella quatrara chjiusa du patri. Cumu nenti fussa agguantadi a guajjiuna e sa portadi cu hillu dintru u boscu. Mentri camminavunu a guajjiuna si stringivadi ad hillu, e chissu si giradi pi vida s’ancunu lli jivadi apprissu, e ‘ntra chillu mumentu a famijjia da quatrara, ca sindi stavadi ancora ammucciata arriti i spurtillini, vidanu ca l’ucchji i chillu cristianu eranu diventati russi russi cumu u fucu, supra a capu avivadi nu paru i corni affilati, tutta a vita sua era cuperta i piwi, e allu posto di pidi avivadi i zocculi, e na cuda longa longa svintulijiavidi ‘ntra l’aria i chilla notti. I quattru arriti a finestra rimasiro senza paroli, sulu a mamma dopu nu bbellu pocu, si misi i mani alli capilli e cittu cittu  murmuriavidi – U Diavulu! Edi u Diavulu ca s’edi venutu a pijjiani a fijjicella nostra – Tutti a guardarunu cu l’ucchji chjini i chiantu, mentri cu i mani si facivanu u signu da cruci”

“Chi fattu oji na’, cumu sempri si na mastra!”

“Eh fijjice’, sunu cunti vicchji e stravicchji, quanti ‘ndi sacciu ancora, ma chjianu chjianu e ti cuntu tutti”

“Vajiu a pijjiani i ficundijiani, nonnoni i stavidi pulizzandu”

“Tuni e nonnitu aviti u cannaruzzu grussu, i canusciti i cosi bboni”

La caduta del Diavolo

Nonna dava da mangiare alle galline, un piccolo secchio di rame dentro una mano e con l’altra buttava il mais spezzettato alle ovaiole

“Nonna, la mamma ti manda a dire se hai delle uova fresche”

“Sì certo, le ho raccolte proprio adesso, sono in quel cestino”

“Ah meno male! Questa sera deve preparare le frittelle di zucchine

“Ha le zucchine?”

“No, devi darmi anche quelle”

“Benedetti ragazzi di oggi, tutti con la testa tra le nuvole! Vai dal nonno che le raccoglie”

“Il nonno sta raccogliendo i fichi d’India”

“Quanti vizi hai!”

“Ohi na’, quanti vizi! I prodotti del tuo orto sono troppo buoni, che ci posso fare?!”

“Che ci puoi fare, che ci puoi fare! Vieni qui, ti racconto una storia nel frattempo che arrivi il nonno”

“Sì nonna, racconta racconta”

“A Scalea, tanto tempo fa’, viveva una bella ragazza amante del ballo; nessuno era a conoscenza di dove andasse e con chi. La madre, il padre e i fratelli non erano d’accordo che lei uscisse, in quanto, non erano al corrente  chi frequentasse e avevano paura che le potesse succedere qualcosa di brutto. Figurati, una sera tornata a casa tutta sudata, i capelli lunghi e neri arruffati e le sue belle scarpe nuove tutte consumate, il padre la picchiò con la cintura dei pantaloni. Ah! Che sapore amaro aveva quella cintura, su quelle gambe bianche diventate nere nere per le frustate. Avevano anche provato a rinchiuderla nella stalla con la serratura chiusa a tripla mandata, ma niente, non era servito a nulla; lei riusciva sempre a fuggire, il ballo si era impossessato della sua anima. Nessuno sapeva dove andasse, e soprattutto con chi andasse, avevano cercato di seguirla, ma niente, lei scompariva misteriosamente all’interno del bosco. Molte notti, i suoi fratelli avevano cercato di raggiungerla, ma niente, dopo un po’ lei si dileguava facendo perdere le sue tracce; i fratelli udivano solo la musica di un ballo sfrenato, senza riuscire a vedere nulla. Una sera, il padre molto preoccupato dal comportamento della figlia, la trascinò in cantina legandola al piede di un tavolo, sprangò la porta con travi e chiodi per scoraggiarla a fuggire di nuovo. Verso mezzanotte, i familiari della ragazza sentono forti rumori e risate agghiaccianti da far gelare il loro sangue, non avevano il coraggio di uscire di casa per andare a vedere quello che stava succedendo fuori, tanto era la loro paura. In silenzio si nascosero dietro le imposte della finestra, per poter capire cosa stesse accadendo; fuori, vicino la porta della cantina c’era un bel giovane alto e robusto, intento a sradicare le travi. Con una forza sovrumana, faceva cadere le tavole di legno al suolo,  entrando nella cantina per far uscire la prigioniera, e come niente fosse sollevò la ragazza dirigendosi verso il bosco. Mentre camminavano per il sentiero, la ragazza si strinse verso il suo corpo, e lui si girò per controllare se qualcuno li avesse visti. In quel momento, i componenti  della famiglia della giovane, ancora nascosti dietro le imposte, vedono gli occhi di quell’uomo diventare rossi come il fuoco, sul suo capo due corna affilate, il suo corpo ricoperto di peli scuri, al posto dei piedi due enormi zoccoli, e una lunga coda sventolava nell’aria di quella notte. I quattro rimasero senza parole, solo la mamma dopo un tempo interminabile, si mise le mani tra i capelli e in un sussurro disse: – Il Diavolo! E’ il Diavolo venuto a prendere la nostra bambina –  Tutti la guardarono con occhi pieni di pianto, mentre con le mani si facevano il segno della croce”

“Che storia nonna! Come sempre sei maestra in queste cose”

“Eh figlia! Sono racconti molto antichi, e quanti altri ne conosco! Ma piano piano e te li racconto tutti”

“Vado a prendere i fichi d’India, il nonno le stava pulendo”

“Tu e tuo nonno siete dei grandi golosoni, conoscete le cose buone della nostra terra”

@calabrisandoblog_inesfavorita6ottobre2019

A cammisa d’u ‘mpisu

Na sporta e duji panari chjini chjini i cancarilli russi e abbivati cumu u fucu, eranu pusati supra u tavulinu allu friscu, sutta chilla bbella pirruwa d’uva fragula. Nanna ridindu suttu i mustazzi, ma fattu signu di m’assettani supra nu pisulu, propriu vicinu a hilla; ‘ndra na manu tenivadi duji curtilluzzi affilati

“Tena quatrare’ ca muni cumincia l’abballu”

“Chidi oji na’”

“Muni cuminciamu a sardellià, ssi cancarilli sunu abbivati”

“Chi cciama fani, sunu troppu”

“A mitati l’affilijiamu e l’avutri i facimu sutt’ujjiu, i pruvvisti ppi l’invernu ama fani. A stata edi curta, ma a virnata edi longa longa. Simu cumu i furmichi, lavuramu a stati ppu virnu”

“Oji na’, sini na fimmina i sintimintu tuni, a genti i ghoji mica i fadi tutti ssi cosi”

“Eh fijjicella mia! Ci sunu cristiani ca ancora ghoji penzadi a fani i buccacci i cancarilli sutt’ujjiu, di mulingiani, a cunzerva i pimpidori e tuttu chillu ca terra podi dani. Stadi a nnuji fimmini da casa penzani a fa i pruvvisti ppa virnata”

“Tini arraggiuni oji na’, cumu sempri”

“Tena fijjice’, statti accorta a nun ti tajjiani, u curtilluzzu edi statu appena ammulatu”

“Sini oji na’, mi stajiu accorta”

Cittu cittu e lesti lesti, hijia e nanna cuminciamu a tajjiani fini fini chilli bbelli piparilli, e mentri divintavanu muntagnelli i mittivumu allu suli supra a cannizzella

“Sunu propriu abbivati, mi vruscianu i mani”

“Fani attenziuni a nun ti tuccani l’ucchji si nun vu vida i surci vivi”

“Stajiu accorta oji na’, nun signu ciota”

“Mah! Nissunu a dittu ca sini ciota, statti sulu accorta. Muni camu finitu di tajjiani a mitati di piparilli, l’avutri l’affilijiamu, va pijjia ‘ntra cucinella u spacu jiancu, chillu finu e l’achicelli ca sunu supra a cascia; vini vitta vitta ca mentri affilijiamu ti cuntu nu fattu i Citraru”

“Sini oji na’, fazzu pristu, nun vijiu l’ura di senta ssu fattu”

Nanna ridivadi, u sapivadi ca i fatti ca mi cuntavidi mi facivanu senta cumu na Pasca

“Nannare’ tena u spacu e l’achicelli, fammi vida cumu s’affilijianu ssi cancarilli”

“Nun ci vodi nenti, nun serva n’arti i scinzijia pp’affilijiani duji piparilli. Ppi prima cosa a mitta u spacu ‘ntru bucu di l’achicella e ci fa’ nu nudu; puni pijjia nu cancarillu e l’infili ‘ntra punta di l’cu e u fa’ scurra finu alla fini du spacu. A vistu cumu e fattu hijia?”

“Sini e vistu tuttu, u puzzu fani nun e fifficili”

Mu’ ca capitu cuminciu a cuntani ssu fattu: allu Citraru vicinu u jiumi Aron, alli pidi du Monti Serran dintru u boscu c’edi nu fussu ca a genti chiamadi Avisu. Sembradi nu vurcanu stutatu, cumi si fussadi na strata pi jini all’infernu”

“Oji na’ chi va cuntandu?”

“Chillu ca m’annu dittu”

“Vabbu’ vani avanti”

“Si cuntadi ca tantu timpu fani, ‘ntra cuntrata i Petraru c’eradi a chjisijiella i Sant’Anna, adduvi a ggenti jivadi pi nun scinda allu pajisi i Citraru. Ma i patruni i chilli terri nun vulivanu ca chilli poviri cristi passavanu da chilli parti p’a paura ca putivanu ciampijiani i pruvini e i surchi di chjiantimi, annu fattu i tuttu pi fa finiscia ssa storia. Tutti quanti d’accordi, na sira scura scura du virnu, annu fattu nu pattu cu i Diavulu in persuna. ‘Nvocarunu u numi i Luciferu pi fani spariscia a chjisia i Sant’Anna. U Diavulu sentutu ca venivadi chiamatu, mminzu a truni e lampi si fadi vida da chill’ummini marvaggi e li prumittadi ca chilla chjisia a facivadi spariscia da faccia da terra”

“Oji na’ mi venunu i pizzicanini!”

“Puru a mmijia! Da chilla notti e pi tutti i notti a segua, u Diavulu e i cumpagni ingignarunu a scavani nu grussu surcu, ca du Monti Serra purtavidi finu alla chjisijiella, sperandu ca chjiuvindu i muri da chjisijia varavanu pa forza i l’acqua. Tutti i notti i ggenti sentivanu i rumuri di zappi e di picuni ca scavavanu a terra du Monti Serra, e spagnati da tutti ssi cosi nun sapivanu chi penzani. Ma quandu u canali eradi quasi finitu, Sant’Anna arraggiata scindadi du Paravisu pi fermani chill’ummini e u Demoniu; agguantatu u Diavulu ll’i scippadi a cammisa i ‘ncullue cu tutta a forza c’avivadi a jiettadi ‘mbaccia a muntagna restandu petrificata supra a facciata. Si diciadi ca ancora ghoji, supra nu latu da muntagna si vidadi na grossa macchjia jianca cu duji manichi. Da chillu jurnu a genti du pajisi a chiamadi a cammida d’u ‘pisu, mentri a chjisia i Sant’Anna edi divintata chiu’ grandi e chiu’ bbella”

“Chi fattu oji na’, m’edi piaciutu”

“U sapivu hijia, i fatti ca ti cuntu ti sunu sempri piaciuti. Ma muni pijjia i buccaccelli e u zirru i l’ujiu d’alivu ca finimi i fani i cancarilli, e nun ti scurdani i petricelli i mari, servunu pi mitta supra i cancarilli”

“Vajiu oji na’, vignu subbitu”

Ah ssa nanna mijia! Quanti cosi mi stadi ‘mparandu puru ca i timpi sunu cangiati!

La camicia dell’abisso

Una cesta e due panieri pieni di peperoncini rossi e ardenti come il fuoco erano poggiati sopra un tavolino sotto la frescura di un pergolato di uva fragola. La nonna ridendo sotto i baffi, mi fece segno di sedermi sopra un ceppo di legno proprio vicino a lei, in mano aveva due coltelli ben affilati

“Tieni ragazzina, adesso inizia il ballo”

“Cosa nonna?”

“Adesso inizia il bello, questi peperoncini sono molto piccanti”

“Cosa devi fare con tutti questi peperoncini? Sono molti”

“La metà li mettiamo a seccare, e gli altri li facciamo sott’olio. Le provviste per l’inverno dobbiamo fare, l’estate è breve ma l’inverno è molto lungo. Siamo come le formiche, lavoriamo l’estate per l’inverno”

“Nonna! Sei una donna molto saggia, la gente di oggi non penso faccia tutte queste cose”

“Eh figlia mia! Ci sono persone che ancora oggi pensa a fare le provviste: peperoncini e melanzane sott’olio, la conserva di pomodori e tutto quello che la terra può dare lo si conserva per l’inverno. Sta’ a noi, donne di casa pensare alle provviste per l’inverno”

“Hai ragione come sempre nonna”

“Tieni, e stai attenta a non tagliarti, il coltello è stato affilato”

“Sì nonna, faccio attenzione”

Zitte zitte e svelte svelte abbiamo iniziato a tagliare sottilmente quei bei peperoncini, e mentre i pezzetti diventavano piccole montagne, li sistemavamo sopra una cannizzella esposta al sole

“Sono proprio piccanti, mi bruciano le mani”

“Non toccarti gli occhi, altrimenti, vedrai le stelle”

“Sto’ attenta nonna, non sono sciocca”

“Mah! Nessuno ha detto che sei sciocca, ma di stare attenta. Adesso che abbiamo finito di tagliarne la metà, gli altri li secchiamo. Vai nel cucinino e prendi lo spago bianco, quello sottile, e l’ago sopra la cassapanca. Vieni presto così ti racconto una storia su Cetraro”

“Sì nonna, faccio in fretta, non vedo l’ora di sentire la storia”

Nonna rideva, sapeva perfettamente della mia contentezza mentre mi raccontava le storie di una volta”

“Nonna ecco lo spago e l’ago, ma fammi vedere come si fa’”

“Non ci vuole niente, non è difficile. Per prima cosa devi infilare lo spago nella cruna dell’ago, poi prendi un peperoncino e lo infili nella punta dell’ago e lo fai scorrere fino alla fine dello spago, dove avrai fatto un bel nodo. Hai visto come si fa’?”

“Sì ho visto, ho visto, ce la posso fare, non è difficile”

“Visto che hai capito, posso iniziare a raccontare la storia: a Cetraro vicino il fiume Aron, ai piedi del Monte Serra, dentro il bosco c’è un grande fosso chiamato Avisu (Abisso). Assomiglia a un grande vulcano spento, quasi a sembrare una strada per andare all’infeno”

“Nonna che vai raccontando?”

“Quello che mi è stato detto”

“Racconta dai, sono curiosa”

“Si racconta che tanto tempo fa’, nella contrada di Petraru vi era una chiesetta dedicata a Sant’Anna, dove gli abitanti andavano a pregare per non scendere al paese di Cetraro. Ma alcuni proprietari di quelle terre, non vedevano di buon occhio il passare delle persone per recarsi alla chiesetta, avevano paura  che le proprie piantagioni andassero rovinate dal continuo calpestìo. I proprietari dei vari terreni, tutti d’accordo, una sera d’inverno riuniti a un tavolo, fecero un patto con il Diavolo in persona; invocarono il nome di Lucifero per fare sparire per sempre la chiesetta di Sant’Anna. Il Diavolo udìto il suo nome, tra tuoni e lampi si manifestò a quegli uomini malvagi, promettendo di far sparire la chiesa per sempre”

“Nonna mi vengono i brividi”

“Anche a me! Da quella notte in poi, il Diavolo e gli uomini iniziarono a scavare un grande solco che dal Monte Serra portava fino alla chiesetta, nella speranza di far crollare le sue mura in caso di pioggia. Tutte le notti, gli abitanti del paese udivano i rumori delle zappe e dei picconi scavare la terra del Monte Serra, e avevano una gran paura di tutto quel frambusto. Quando il canale era quasi terminato, Sant’Anna molto arrabbiata da quello che stava succedendo, scese dal Paradiso per fermare il Demonio e i suoi uomini; raggiunto il suo nemico gli tolse la camicia di dosso scaraventandola sulla montagna, dove rimase pietrificata. Si vocifera ancora oggi, della presenza di una grande macchia bianca con due maniche, su uno dei versanti del monte. Da quel giorno, gli abitanti del piccolo paese la chiama: la camicia dell’abisso, mentre la chiesetta di Sant’Anna fu ingrandita e resa più bella”

“Che storia nonna! Molto bella!”

“Lo sapevo ti sarebbe piaciuta! Ma adesso prendi i barattoli di vetro e il fusto dell’olio d’oliva così completiamo il nostro lavoro, e non dimenticare i sassolini di mare, quelli più grandi e piatti, servono per metterli alla fine sui peperoncini”

“Vado nonna, vengo subito”

Ah questa mia nonna! Quante cose mi sta’ insegnando anche se i tempi sono cambiati!

@calabrisandoblog_inesfavorita14ottobre2019

 

U jiurnu di murti

“Scindi ca ti rumpi a catina du cullu! Picchini ti sini abbillicata supra a chjianta d’avulivi?”

Nanna gridavidi, mentri hijia acchjianava supra na vranca. Eradi chjiu forti i mijia, sajjia supri i chjianti mi facividi senta n’avucillu cu i scilli grossi

“Scinda t’ajiu dittu, a ttijia adduvi ti lassu a sira nun ti cci truvu a matina”

“Oji na’ stajiu bbona cca supra. Si scindu mi paliji di sicuru”

“Noni noni, nun ti tuccu. Muviti a scinda da chjianta c’ama jini alla Missa, ghoji edi u jurnu di murti”

“Ah picchissu a jiutu a cojjia i juri! Ppi purtani allu campusantu”

“Vida cumu ti sini cumbinata! A vesticella nova tutta mungiuwuijiata, e ssi bbelle scarpicelle tutti scurciati. Mù ta facera na palijiata! Vini ccani ca ti fazzu vida hijia!”

‘Mpressa ‘mpressa mi signu ammucciata arriti u stirru, mentri nanna ccu nu savuciu mmanu cercavidi i m’accunchjia

“Lassa a stani ssa crijiatura, puru ghoji ca su ddi murti!”

Nonnoni eradi esciutu da cucinella vastutu a nnuvu, a giacchetta nova e a coppula da festa supra a capu

“Ma a vista cumu s’edi sujjiata? Edi nu ripulu, non abbitati maji”

“Edi crijiatura, u simu stati puru nuwa”

“Vabbunu, aviti sempri arraggiuni vuwa. Vidi nu pocu duvi s’edi ammucciata, hijia vajiu a pijjiani i jiuri ppu campusantu”

Chjianu chjianu signu esciuta du stirru, avivu ancora nu pocu i tremarella, nanna cu chillu savuciu m’avivadi fattu daveru spagnani. Ah si m’acchjiappavadi! Cumu sardellijiavidi chillu savuciu ‘mbacci ssi gambi

“Jiamu Inissella, nannita s’edi tranquillijiata nu pocu. Ma tuni ada finiscia i fani a dispittusa, propriu ghoji avivisi sajjia supra a chjianta?”

“Ah nonnò puru tuni muni ti ci mitti?”

“Noni noni! Jamu peròni prima ca cuminciadi n’atra vota a sbrajitani”

Nanna aspettavidi supra u spandituru ccu i jiuri ‘mmanu

“Ah na’ vota! Tuttu eradi i navutra manera”

“Chidi oji na’?!”

“A festa di murti venivadi unurata di cchjiuni. Figurati ca a sira tutti quanti jivunu allu campusantu e arrivati vicinu a tomba du caru murtu, si mittivanu a prigani ppi ll’anima suwa e dopu facivanu nu bbanchettu supra a tomba e ‘mbitavanu puru chini passavidi di ll’ani”

“Oji na’ daveru? Si mangiavidi allu campusantu?”

“Sini, na’ vota peroni. Muni tanti tradizziuni si sunu persi. A sira prima du duji novembri si preparavanu i durci di murti ppi ll’offra alli cari ppi i fatichi du viaggiu”

“Cchi fatichi?”

“Eh! A quantu dicivanu l’antichi, a notti tra u primu e u duji i novembri i murti tornanu ognunu alla casicella suwa e stanchi du lungu viaggiu, s’avivanu sumani pristu ppi lassani u littu libberu, accussini i murti si putivanu ripusani. Ma ppi fani turnani, nun s’avivanu scurdani i lassani nu lumicillu appicciatu supra a finestra ppi ci fa’ truvani a strata, nu sicchjiu i acqua frisca, nu pocu i pani e nu pocu i mangiani”

“Daveru? E turnavanu alla casa?”

“Mah! Ccussini dicivanu l’antichi”

“Oji na’ t’a sscuradatu na’ cosa”

“Cchidi?”

“Cchi si mangiavidi allu campusantu?”

“Ah sini tanti cosi, cumu i favi di murti cucinati ppi unura’ i parinti scumparsi. Si cridivadi ca dintru i favi c’eranu ll’animi di murti ppi vvijia di radici longhi longhi c’arrivavanu all’inferi e mittivanu u tramiti tra i duji mundi: chillu di vivi e chillu di murti. Mah! Dicivanu ca u jiuri da fava viola cu na macchjicella nivura, atturnijiavanu a littira t gricia ch’eradi l’inizziu da parola morti, ma i grici a chiamavanu i n’atra manera, hijia nun m’arricurdu chilla strana parola, ama chjieda a mammita”

“Ma cchi va’ cuntandu a ssa piccirilla! A fa’ spagnani, finiscilla muni” dissi nonno’ nu pocarillu arraggiatu

“Oji nonno’, nun mi spagnu pu stani tranquillu, mi piaciunu ssi cosi i l’antichi. E chi sssi mangiavidi oji na’, sulu chissu?”

“Noni, puru u granu di murti. Ma u granu avivadi essa tennuru tennuru, vullutu e cunzatu ccu u mustu cuttu, granatu, ciucculata, nuci e canditi. Mangiani u granu fattu i chissa manera eradi di bbonaguriu pp’avini na’ vita longa longa. U granu edi u simbulu da vita, ma ppi cojjia a spica s’adda tajjiani e picchissu moradi. Ma u chicchicillu du granu nascia n’atra vota divintandu na spica sulu dopu essa murtu sutta terra. Picchissu u chicchicillu du granu venadi dittu ca edi u doppiu simbulu da vita ca nascjia da morti. Puni si preparavidi puru a lagani e ciciari ppi purtani a fertilitati, infatti l’antichi u jiurnu  si mangiavanu i ciciari e a sira prima ca punivadi u suli jivanu a chjiantani nu pocu i granu cumu bbonaguriu”

“Quanti cosi ca sani oji na’! Ma i durci? Qual eranu i durci di murti?”

“Unu t’ajiu dittu, u granu di murti. Puni si preparavanu i jiditi i l’Apostuli, certi viscutti c’assumijjiavanu alli jidita di na’ manu. Tutti ssi cosi venivanu preparati a sira prima e lassati supra u tavulu, accussini quandu ll’animi di parinti turnavanu alla casa si putivanu mangiani”

“E ghoji nun si fannu cchjiuni?”

“Mah! Forsi sini, forsi noni. I tradizziuni i na’ vota sunu quasi tutti scumparuti, cumu quandu si lassavidi supru u tavulu, dopu a morti du caru amatu, ppi tantu timpu, nu piattu puru ppi dd’hillu, nu pocu i vinu e nu mazzu i carti”

“E picchini?”

“E picchini?! Picchini quandu turnavanu avivanu mangiani, viva e puru jiucani alli carti. Cosi antichi fijjice’, a sapini ca i murti nun sunu murti veramenti, ma sunu vivi ‘ntra nu mundu vicinu a nnuwa, ‘nd’ajiutanu, ‘ndi proteggianu e ppi chissu s’anna sempri ricurdani e onorari ppi tutta a vita nostra. ‘Ndannu vulutu bbeni prima e ‘ndi vonnu bbeni puru muni”

Chi vulivadi dicia nanna mia?! I murti ssu murti, ma ll’anima loru viva sempri ‘ntra menti  nostra! Nun si ponnu scurdani chi ‘nda vulutu bbeni, loru restanu sempri ‘ntri cori nustri!

Il giorno dei morti

“Scendi che ti fai male! Perchè sei salita sull’albero d’ulivo?”

Nonna gridava mentre io mi arrampicavo su un ramo. Era più forte di me, salire sugli alberi mi faceva sentire di essere un uccello con le ali spiegate

“Scendi ti ho detto! Dove ti lascio la sera, non ti trovo al mattino”

“Nonna sto’ bene quassù, nel caso scendessi mi picchieresti”

“No no, non ti tocco! Muoviti scendi dall’albero, dobbiamo andare a messa, oggi è il giorno dei morti”

“Ah! Per questo hai raccolto i fiori? Per portarli al cimitero?”

“Guarda come ti sei conciata! Il vestitino nuovo tutto stropicciato e queste belle scarpette tutte scorticate! Ti prenderei a schiaffi, vieni  subito qui!”

Svelta svelta mi sono nascosta dietro la casa, rincorsa da nonna con un salice in mano

“Lascia stare la bambina, pure oggi nel giorno dei morti non si può stare in pace?”

Nonno era appena uscito dalla cucina, sulle spalle una giacca nuova e la coppola della festa sulla testa

“Hai visto come si è sporcata? E’ una lepre, non sta’ mai ferma!”

“Sono bambini, lo siamo stati anche noi”

“Vabbeh! Avete sempre ragione voi. Vedi un po’ dove si è nascosta, io vado a prendere i fiori da portare al cimitero”

Piano piano sono uscita dal mio nascondiglio, avevo ancora un po’ di tremarella, nonna  mi aveva fatto davvero spaventare. Ah se mi avesse raggiunta, come avrebbe sibilato quel salice sulle mie gambe!

“Andiamo Inissella, tua nonna si è calmata. Però  la devi finire di fare la dispettosa, proprio oggi ti dovevi arrampicare sull’albero?

“Nonno anche tu mi fai la ramanzina?”

“No no, andiamo adesso prima che ricominci di nuovo a gridare”

Nonna  aspettava sul pianerottolo con i fiori in mano

“Ah una volta! Tutto era diverso”

“Cosa nonna?”

“Il giorno dei morti si onorava di più. La sera del due novembre si andava tutti in processione al cimitero, e arrivati vicino la tomba del caro defunto si pregava per la sua anima. Dopo, invece, si allestiva un banchetto proprio sulla sua tomba in suo onore, e chiunque passasse da quelle parti veniva invitato per partecipare all’orazione e gustare tutto quello che si era preparato”

“Davvero nonna? Si mangiava al cimitero?”

“Sì, tanto tempo fa’. Oggi molte tradizioni si sono perse, allora invece, la sera prima del due novembre si preparavano i dolci dei morti per offrirli ai cari defunti per le fatiche dovute al lungo viaggio”

“Che fatiche?”

“Eh! A quanto dicono gli antichi, la notte tra il primo e il due novembre i nostri cari tornano ognuno nella propria casa, e stanchi del lungo viaggio dovevano trovare il letto libero per potersi riposare, un secchio di acqua fresca, del pane e un piatto di minestra. Ma per farli tornare non ci si doveva dimenticare di lasciare sul davanzale della finestra, una lanterna o una candela accesa per indicare loro la via”

“Davvero? E tornavano a casa?”

“Mah! Così dicevano gli antichi”

“Nonna, hai dimenticato una cosa”

“Cosa?”

“Che si mangiava al cimitero”

“Ah sì, molte cose come le fave dei morti, cucinate per onorare i cari scomparsi. Si credeva che all’interno delle fave  fossero racchiuse le anime dei morti, in quanto le radici della pianta molto lunghe, arrivavano agli inferi e quindi erano capaci di mettere in contatto il mondo dei vivi con quello dei morti”

“Davvero? E perché?”

“Il fiore  della fava è bianco con delle venature viola e una macchia nera che circondano la lettera t greca, l’iniziale della parola morte. I greci la chiamano in altro modo, non ricordo quella parola, devi chiedere a tua madre”

“Ma che vai raccontando alla bambina! La fai spaventare, finiscila!” disse nonno un po’ arrabbiato

“Nonno non ho paura, stai tranquillo! Mi piacciono le storie antiche. Nonna solo questo mangiavano?”

“No, anche il grano dei mortiMa il grano doveva essere tenero tenero, bollito e condito con mosto cotto, melograno, cioccolato, noci e frutta candita. Mangiare il grano preparato in questo modo, era di buon augurio per avere una vita molto lunga. Il grano è il simbolo della vita, per raccogliere la spiga la si deve tagliare, quindi muore. Ma il chicco del grano nasce di nuovo, diventando una spiga solo dopo essere morto sotto terra. Per questo motivo si dice che ha il doppio simbolo della vita nata dalla morte”

“Quante cose conosci nonna! Ma i dolci?”

“Uno te l’ho detto, il grano dei morti. Ma anche le dita degli Apostoli, dei biscotti che assomigliano alle dita di una mano. Tutte queste cose, venivano preparate la sera prima del due novembre e lasciati sul tavolo ben in vista, così quando le anime dei defunti tornavano nella loro casa ne potevano mangiare”

“E oggi non si preparano più?”

“Mah! Forse sì, forse no. Le vecchie usanze sono scomparse, come anche quando le famiglie, dopo la scomparsa del proprio caro, usavano apparecchiare anche per lui per moltissimo tempo, lasciando sul tavolo un po’ di vino e un mazzo di carte”

“E perché?”

“E perché! Perché quando tornavano dovevano mangiare e anche giocare a carte. Fatti antichi, devi sapere che i morti non sono morti veramente, ma continuano a vivere in un mondo vicino al nostro, da lì ci aiutano e ci proteggono. Ed è per questo motivo che si devono ricordare e onorare durante tutta la nostra vita. Ci hanno voluto bene prima e continuano a farlo anche se non vivono più con noi”

Cosa voleva dire mia nonna?! I morti sono morti! Ma la loro anima, il loro amore vive sempre nella nostra mente. Non si può dimenticare chi ci ha voluto bene, restano sempre nei nostri cuori!

@calabrisandoblog_inesfavorita_2novembre2019

A fera i l’ottu Natali e a festa d’Ammaculata

“Ma quandu cci vodi?”

“Cittu ca m’assurdatu! E mmaji possibili ca ogni cincu minuti dici sempri a stessa cosa?”

“Oji na’, mi signu stancata i camminani, sunu deci minuti ca jamu avanti e arriti, e mancu l’ombbra di na’ bancarella ajiu vistu”

“Natru pocu e simu arrivati. A vistu quanti machini e cristijiani ca ci sunu? Ogni annu edi sempri a stissa sunata. Venanu da tutti i bbandi ppi vida a Madonna d’Ammaculata e ppi cumprani ancuna cosarella alla fera”

“Oji na’, ma e allu veru ca si chiamadi a fera i tocca culu? M’a dittu nonnoni ajiiri”

“Ca u vonnu fani all’acitu! E minu mali ca mi gridadi sempri quandu ti cuntu i fatti i na’ vota! Muni, puru hillu si cci mitta? Ma chi ti vadi cuntandu?”

“Oji na’, ma edi a veritati o noni?”

“Edi a veritati, edi a veritati!”

“Ah! E cumu maji si chiamadi i chissu modu?”

“A vistu quanta ggenti ca c’edi? E cchjiu jamu avanti e cchjiu cci ‘ndedi. Quandu camminanu ppa strata, ppi vida i bancarelle da fera, tantu ca ‘ncindi sunu si toccanu cu culu. Ma statti accorta, picchini ‘ntra chissi c’edi chjinu i zingari ca venanu apposta ppa rrubbani i poviri cristi. T’ammucciatu i sordi?”

“Sini, cumu m’a dittu tuni. L’e arravujjiati dintru nu fazzulettu e l’e misi dintru u pittu. Ammucciati bbuni bbuni!”

“Bbrava a niputella mijia!”

“E na’, si cumincianu a vvida i bancarelle! Chi putimu cumprani?”

“Chillu ca vuni. Hijia e accattani duji pisci salati, cumu i fannu allu Diamanti dintru i cugnitti, nun li fannu da nissuna bbanda”

“Ah, ma a mmijia nun mi piaciunu!”

“E tuni nun capisci nenti! Mi servunu ppi fani i grispelli a Santa Lucia, t’a mangiati voti e ti sini puru alliccata i mustazzi!”

“A veru oji na’?!”

“A veru, a veru”

“E c’ama cumprani cchjiuni?”

“Mah! Duji bbelli pitti i baccalà ppi Natali, i panicilli, duji crucetti, nu pocu i citru, nu bbellu pocu i piparilli, duji turruni e pù vidimu chi truvamu cchjiuni”

“E a processioni d’Ammaculata?”

“Ancora cci vodi, edi pristu ppa processioni. Prima accattamu tutti ssi cosi e l’i damu a cumpari ‘Ntoniu chi portadi alla machina e dopu ‘ndavvijiamu versu a chjisijia ppi senta a Missa!”

“Oji na’, avivadi arraggiuni nonnoni! Tutta ssa ggenti sembradi ca ti venadi ‘ncullu”

“E tuni statt’accorta a nun ti fani tuccani”

Eh ssa nanna mijia! Nun si facifadi passani nenti da suttu u nasu! Tuttu hilla sapivadi, e tuttu hilla sapivadi fani! Passandu vicinu na bancarella, mi ssu jiuti l’ucchji a dduji pastorelli: unu ccu nu crapittu supra i spalli e n’avutru ccu na stampella e nu fiascu i vinu

“Oji na’ fermati nu pocu, mi vujjiu cumprani chilli pastorelli”

“E chind’a fani? ‘Ndi tini na spurtella chjina!”

“Cumu a cchissi nun li tignu, mi piaciunu, aspetta ca mi cumpru”

“Ah ssa niputella mijia! Movati peroni, sinoni facimu tardi ppi senta a missa”

Cum’eranu bbelli chilli pastorelli, sembravunu vivi! E dintru u presepiu mijiu ci stavanu daveru bbuni!

“Oji na’, quandu ‘ndi ricujjimu alla casa, dopu mangiatu, hijia e jini a cojjia a lippa. Stasira vujjiu fani u presepiu, e nun vidu l’ura di cci mitta puru i pastorelli ca m’ajiu appena accattatu”

“Sini fighjia, sini, Ma muni muviti, i sinti i campani?”

“Cumu sonanu bbelle! E quanta edi bbella a Madonna d’Ammaculata!”

“Cittu muni, statti queta, ca dopu ti cuntu a storia da Madonna d’Ammaculata”

“Sini na’, stajiu cittu e bbona bbona”

A missa finita, a Madonna cuminciadi a escjia da porta da chjisijia. Cum’eradi bbella cu chilla curuna e i dudici stilli, na manu ‘mpittu e l’avutra versu u cilu!

“Mo’ ca processioni edi finita ‘ndi putimu ricojjia. Cummari ‘Ndunetta e cumpa ‘Ntoniu ‘nd’aspettanu alla machina”

“E cumu u sa’ ohi na’, nun l’amu visti ne alla missa e ne alla processioni”

“Cci simu rimasti stamatina: dopu da processioni ‘ndavivamu truvani alla machina”

“Ah, muni edi tuttu chiaru! Ma nun m’avisasi cuntani a storia da Madonna? Vistu c’ama camminani nu bbellu pocu p’arrivani alla machina i cumpa ‘Ntoniu?”

“A ttijia ppi fissa nun ti ci si po’ pijjiani!”

“E na’, e pijjiatu i tijia! U sangu edi chillu”

Nanna m’adi guardatu cu chill’ucchji ca ridivanu sempri, non s’eradi ‘ncazzata ppi paroli mijia, e forsi eradi nu pocu cuntenta, ca hijia assumijjiavu ad hilla!

“Tantu timpu fani, c’eradi nu bastimintu ca purtavidi a statua da Madonna versu a Sicilia, ma tutt’annavota, nun riuscivadi a jini avanti e nimminu arriti, s’eradi arinatu propriu davanti u pajisi i Diamanti. I marinari vistu ca nun sindi putivanu jini, annu purtatu a statua alla chjisijia ppi nun l’a fani ruvinani. A Madonna quandu eradi stata purtata ‘ntra chjisijia avivadi i vrazzi ‘ncruciati supra u pittu, ma a matina a venenti, u priviti a trovadi cu nu vrazzu sumatu e tri jiditi aperti versu u cilu, cumu si vulivadi proteggia u pajisi i Diamanti e forsi tutta a terra nostra. Eradi statu nu miraculu, a Madonna nun sindi vulivadi jini, vulivadi restani a Diamanti ppi sempri”

“Chi bbella storia oji na’, daveru!”

“Daveru bbella fijjicella mijia! Ma dopu chi vu’ fani? Jamu a cojjia a lippa?”

Nun ci stavu cchjiuni da cuntentizza! A jurnata eradi stata bbella: a fera, a festa da Madonna d’Ammaculata! E dopu, putivamu puru jini a cojjia a lippa. I gambi mijia puru ca eranu stanchi du tantu camminu, putivanu curra lesti lesti versu a jumara. A sira putivu mitta chilli bbelli pastorelli allu presepiu, propriu vicinu a grutta i sugaru ca nonnoni m’avivadi fattu cu tantu amuri. Eru cuntenta, daveru cuntenta!

 

festa della Madonna Immacolata

 

Chistu e lu misi da Virginella

tutta pura e tutta bbella.

Tutta bbella e cunsacrata

bbella Matri Mmaculata!

U mi cori e l’arma mijia

hijia cunzignu a vuji Maria.

Tu si Matri e m’a guardani.

Signu figghjiu e t’hajiu amari!

 

La fiera dell’otto dicembre e la festa dell’Immacolata

“Quanto ci vuole?”

“Fai silenzio! E’ mai possibile che ogni cinque minuti dici sempre la stessa cosa?”

“Nonna sono stanca di camminare, è da dieci minuti che andiamo avanti e indietro, e neanche l’ombra di una bancarella!”

“Un altro po’ e siamo arrivate. Hai visto quante macchine e persone ci sono? E’ così ogni anno, vengono da ogni parte per vedere la Madonna dell’Immacolata, e anche per comprare qualcosa alla fiera”

“Nonna, è vero che la chiamano la fiera del tocca sedere? Me lo ha detto nonno proprio ieri!”

“Che lo facessero all’aceto! E meno male che mi sgrida sempre quando ti racconto le mie storie! Adesso anche lui ci si mette? Ma cosa ti va’ raccontando?”

“Ohi na’, ma è vero o no?”

“E’ vero, è vero”

“Ah! E come mai si chiama così?”

“Hai visto quanta gente c’è? Più andiamo avanti e più ce n’è. Quando si cammina tra le bancarelle della fiera, visto l’enorme folla ci si può toccare il sedere. Ma stai attenta, in queste occasioni ci sono anche degli zingari venuti di proposito per derubare la povera gente. Hai nascosto i soldi?”

“Sì, come mi hai detto. Li ho avvolti nel fazzoletto e nascosti nel petto”

“Brava la mia nipotina”

“Nonna si iniziano a vedere le bancarelle! Cosa possiamo comprare?”

“Quello che vuoi, io devo comprare due alici salati, come li preparano a Diamante, dentro i cugnitti (vasi in terracotta) non le fanno da nessuna parte”

“Ah, ma a me non piacciono!”

“E tu non capisci nulla! Mi servono per preparare le grispelle a Santa Lucia, quante volte le hai mangiate e ti sei anche leccata i baffi!”

“Davvero nonna?”

“Davvero, davvero!”

“E cosa dobbiamo comprare ancora?”

“Mah! Il baccalà per Natale, i Panicilli, delle crocette, del cedro, alcuni torroni e poi vediamo cos’altro troviamo”

“E la processione dell’Immacolata?”

“E’ presto per la processione. Prima acquistiamo tutte le cose che ci servono e le diamo a compare Antonio, così le può portare in macchina, e poi andiamo in chiesa a sentire la messa”

“Nonna! Aveva ragione il nonno, tutta questa gente sembra venirmi addosso!”

“E tu stai attenta a non farti toccare!”

Eh mia nonna! Non si lasciava passare niente da sotto il naso! Tutto lei sapeva e tutto lei sapeva fare!

Passando vicino una bancarella, i miei occhi si posarono su due pastorelli: uno con un capretto sopra le spalle, e l’altro con una stampella e un fiasco di vino

“Nonna fermati un po’, voglio comprare quei pastorelli”

“Cosa ci devi fare? Ne hai tanti!”

“Non sono uguali, questi non ce l’ho. Mi piacciono molto, aspetta, vado a comprarli”

“Ah questa mia nipotina! Fai in fretta, altrimenti, arriviamo tardi a messa”

Com’erano belli quei due pastorelli, sembravano veri! E dentro il mio presepe ci sarebbero stati proprio bene!

“Nonna quando torniamo a casa, dopo mangiato, voglio andare a raccogliere il muschio. Questa sera non vedo l’ora di fare il presepe e di metterci i pastorelli che ho appena comprato”

“Sì figlia, sì. Ora muoviti, senti le campane?”

“Come suonano bene! E quanto è bella la Madonna dell’Immacolata!”

“Zitta ora, e fai la brava così poi ti racconto la leggenda della Madonna

“Sì nonna, sto’ zitta e buona buona”

Finita la messa, la Madonna portata a spalla da alcuni uomini, inizia a uscire dal portone della chiesa, seguita in processione dai suoi fedeli. Com’era bella con la sua corona e le dodici stelle, una mano sul petto e l’altra verso il cielo!

“Adesso che la processione è finita, possiamo andare a casa. Comare Antonietta e compare Antonio ci aspettano vicino l’auto”

“E come lo sai? Non li abbiamo visti a messa”

“Ci siamo messi d’accordo questa mattina: dopo la processione ci troviamo vicino l’auto”

“Ah, adesso è tutto chiaro! Ma non dovevi raccontarmi la leggenda della Madonna? Ci vuole ancora un bel po’ di cammino prima di arrivare all’auto di compare Antonio”

“A te non si può nascondere nulla!”

“Ti assomiglio nonna! Il sangue è quello!”

Nonna mi guardava con quegli occhi vispi e sorridenti, non era per niente arrabbiata dalle mie parole, e forse forse era contenta che io somigliassi a lei!

“Molto tempo fa, c’era un bastimento con a bordo la statua della Madonna, stava navigando verso la Sicilia, ma a un tratto si arenò proprio davanti il paese di Diamante. I marinai non potendo proseguire il viaggio, portarono la statua in chiesa per non farla danneggiare. La Madonna aveva le braccia incrociate sopra il petto, ma il mattino dopo, il prete la trovò con un braccio alzato e tre dita aperte rivolte al cielo, come a proteggere il paese di Diamante e forse tutta la nostra terra. Era un miracolo, la Madonna non voleva andare via, desiderava restare a Diamante per sempre”

“Che bella storia nonna, davvero!”

“Davvero bella, figlia mia! Ma dopo cosa vuoi fare? Andiamo a raccogliere il muschio?”

Ero proprio contenta! La giornata era stata davvero bella: la fiera, la festa della Madonna dell’Immacolata! E dopo potevamo andare a raccogliere il muschio! Le mie gambe, anche se stanche dal lungo cammino, potevano ancora correre veloci verso la fiumara. La sera potevo aggiungere quei bei pastorelli al presepe, proprio vicino la grotta di sughero che il nonno mi aveva costruito. Ero contenta, davvero contenta!

@calabrisandoblog_inesfavorita08dicembre2019

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...