A fera i l’ottu Natali e a festa d’Ammaculata

A fera i l'ottu i Natali

 

“Ma quandu cci vodi?”

“Cittu ca m’assurdatu! E mmaji possibili ca ogni cincu minuti dici sempri a stessa cosa?”

“Oji na’, mi signu stancata i camminani, sunu deci minuti ca jamu avanti e arriti, e mancu l’ombbra di na’ bancarella ajiu vistu”

“Natru pocu e simu arrivati. A vistu quanti machini e cristijiani ca ci sunu? Ogni annu edi sempri a stissa sunata. Venanu da tutti i bbandi ppi vida a Madonna d’Ammaculata e ppi cumprani ancuna cosarella alla fera”

“Oji na’, ma e allu veru ca si chiamadi a fera i tocca culu? M’a dittu nonnoni ajiiri”

“Ca u vonnu fani all’acitu! E minu mali ca mi gridadi sempri quandu ti cuntu i fatti i na’ vota! Muni, puru hillu si cci mitta? Ma chi ti vadi cuntandu?”

“Oji na’, ma edi a veritati o noni?”

“Edi a veritati, edi a veritati!”

“Ah! E cumu maji si chiamadi i chissu modu?”

“A vistu quanta ggenti ca c’edi? E cchjiu jamu avanti e cchjiu cci ‘ndedi. Quandu camminanu ppa strata, ppi vida i bancarelle da fera, tantu ca ‘ncindi sunu si toccanu cu culu. Ma statti accorta, picchini ‘ntra chissi c’edi chjinu i zingari ca venanu apposta ppa rrubbani i poviri cristi. T’ammucciatu i sordi?”

“Sini, cumu m’a dittu tuni. L’e arravujjiati dintru nu fazzulettu e l’e misi dintru u pittu. Ammucciati bbuni bbuni!”

“Bbrava a niputella mijia!”

“E na’, si cumincianu a vvida i bancarelle! Chi putimu cumprani?”

“Chillu ca vuni. Hijia e accattani duji pisci salati, cumu i fannu allu Diamanti dintru i cugnitti, nun li fannu da nissuna bbanda”

“Ah, ma a mmijia nun mi piaciunu!”

“E tuni nun capisci nenti! Mi servunu ppi fani i grispelli a Santa Lucia, t’a mangiati voti e ti sini puru alliccata i mustazzi!”

“A veru oji na’?!”

“A veru, a veru”

“E c’ama cumprani cchjiuni?”

“Mah! Duji bbelli pitti i baccalà ppi Natali, i panicilli, duji crucetti, nu pocu i citru, nu bbellu pocu i piparilli, duji turruni e pù vidimu chi truvamu cchjiuni”

“E a processioni d’Ammaculata?”

“Ancora cci vodi, edi pristu ppa processioni. Prima accattamu tutti ssi cosi e l’i damu a cumpari ‘Ntoniu chi portadi alla machina e dopu ‘ndavvijiamu versu a chjisijia ppi senta a Missa!”

“Oji na’, avivadi arraggiuni nonnoni! Tutta ssa ggenti sembradi ca ti venadi ‘ncullu”

“E tuni statt’accorta a nun ti fani tuccani”

Eh ssa nanna mijia! Nun si facifadi passani nenti da suttu u nasu! Tuttu hilla sapivadi, e tuttu hilla sapivadi fani! Passandu vicinu na bancarella, mi ssu jiuti l’ucchji a dduji pastorelli: unu ccu nu crapittu supra i spalli e n’avutru ccu na stampella e nu fiascu i vinu

“Oji na’ fermati nu pocu, mi vujjiu cumprani chilli pastorelli”

“E chind’a fani? ‘Ndi tini na spurtella chjina!”

“Cumu a cchissi nun li tignu, mi piaciunu, aspetta ca mi cumpru”

“Ah ssa niputella mijia! Movati peroni, sinoni facimu tardi ppi senta a missa”

Cum’eranu bbelli chilli pastorelli, sembravunu vivi! E dintru u presepiu mijiu ci stavanu daveru bbuni!

“Oji na’, quandu ‘ndi ricujjimu alla casa, dopu mangiatu, hijia e jini a cojjia a lippa. Stasira vujjiu fani u presepiu, e nun vidu l’ura di cci mitta puru i pastorelli ca m’ajiu appena accattatu”

“Sini fighjia, sini, Ma muni muviti, i sinti i campani?”

“Cumu sonanu bbelle! E quanta edi bbella a Madonna d’Ammaculata!”

“Cittu muni, statti queta, ca dopu ti cuntu a storia da Madonna d’Ammaculata”

“Sini na’, stajiu cittu e bbona bbona”

A missa finita, a Madonna cuminciadi a escjia da porta da chjisijia. Cum’eradi bbella cu chilla curuna e i dudici stilli, na manu ‘mpittu e l’avutra versu u cilu!

“Mo’ ca processioni edi finita ‘ndi putimu ricojjia. Cummari ‘Ndunetta e cumpa ‘Ntoniu ‘nd’aspettanu alla machina”

“E cumu u sa’ ohi na’, nun l’amu visti ne alla missa e ne alla processioni”

“Cci simu rimasti stamatina: dopu da processioni ‘ndavivamu truvani alla machina”

“Ah, muni edi tuttu chiaru! Ma nun m’avisasi cuntani a storia da Madonna? Vistu c’ama camminani nu bbellu pocu p’arrivani alla machina i cumpa ‘Ntoniu?”

“A ttijia ppi fissa nun ti ci si po’ pijjiani!”

“E na’, e pijjiatu i tijia! U sangu edi chillu”

Nanna m’adi guardatu cu chill’ucchji ca ridivanu sempri, non s’eradi ‘ncazzata ppi paroli mijia, e forsi eradi nu pocu cuntenta, ca hijia assumijjiavu ad hilla!

“Tantu timpu fani, c’eradi nu bastimintu ca purtavidi a statua da Madonna versu a Sicilia, ma tutt’annavota, nun riuscivadi a jini avanti e nimminu arriti, s’eradi arinatu propriu davanti u pajisi i Diamanti. I marinari vistu ca nun sindi putivanu jini, annu purtatu a statua alla chjisijia ppi nun l’a fani ruvinani. A Madonna quandu eradi stata purtata ‘ntra chjisijia avivadi i vrazzi ‘ncruciati supra u pittu, ma a matina a venenti, u priviti a trovadi cu nu vrazzu sumatu e tri jiditi aperti versu u cilu, cumu si vulivadi proteggia u pajisi i Diamanti e forsi tutta a terra nostra. Eradi statu nu miraculu, a Madonna nun sindi vulivadi jini, vulivadi restani a Diamanti ppi sempri”

“Chi bbella storia oji na’, daveru!”

“Daveru bbella fijjicella mijia! Ma dopu chi vu’ fani? Jamu a cojjia a lippa?”

Nun ci stavu cchjiuni da cuntentizza! A jurnata eradi stata bbella: a fera, a festa da Madonna d’Ammaculata! E dopu, putivamu puru jini a cojjia a lippa. I gambi mijia puru ca eranu stanchi du tantu camminu, putivanu curra lesti lesti versu a jumara. A sira putivu mitta chilli bbelli pastorelli allu presepiu, propriu vicinu a grutta i sugaru ca nonnoni m’avivadi fattu cu tantu amuri. Eru cuntenta, daveru cuntenta!

 

festa della Madonna Immacolata

 

Chistu e lu misi da Virginella

tutta pura e tutta bbella.

Tutta bbella e cunsacrata

bbella Matri Mmaculata!

U mi cori e l’arma mijia

hijia cunzignu a vuji Maria.

Tu si Matri e m’a guardani.

Signu figghjiu e t’hajiu amari!

 

La fiera dell’otto dicembre e la festa dell’Immacolata

“Quanto ci vuole?”

“Fai silenzio! E’ mai possibile che ogni cinque minuti dici sempre la stessa cosa?”

“Nonna sono stanca di camminare, è da dieci minuti che andiamo avanti e indietro, e neanche l’ombra di una bancarella!”

“Un altro po’ e siamo arrivate. Hai visto quante macchine e persone ci sono? E’ così ogni anno, vengono da ogni parte per vedere la Madonna dell’Immacolata, e anche per comprare qualcosa alla fiera”

“Nonna, è vero che la chiamano la fiera del tocca sedere? Me lo ha detto nonno proprio ieri!”

“Che lo facessero all’aceto! E meno male che mi sgrida sempre quando ti racconto le mie storie! Adesso anche lui ci si mette? Ma cosa ti va’ raccontando?”

“Ohi na’, ma è vero o no?”

“E’ vero, è vero”

“Ah! E come mai si chiama così?”

“Hai visto quanta gente c’è? Più andiamo avanti e più ce n’è. Quando si cammina tra le bancarelle della fiera, visto l’enorme folla ci si può toccare il sedere. Ma stai attenta, in queste occasioni ci sono anche degli zingari venuti di proposito per derubare la povera gente. Hai nascosto i soldi?”

“Sì, come mi hai detto. Li ho avvolti nel fazzoletto e nascosti nel petto”

“Brava la mia nipotina”

“Nonna si iniziano a vedere le bancarelle! Cosa possiamo comprare?”

“Quello che vuoi, io devo comprare due alici salati, come li preparano a Diamante, dentro i cugnitti (vasi in terracotta) non le fanno da nessuna parte”

“Ah, ma a me non piacciono!”

“E tu non capisci nulla! Mi servono per preparare le grispelle a Santa Lucia, quante volte le hai mangiate e ti sei anche leccata i baffi!”

“Davvero nonna?”

“Davvero, davvero!”

“E cosa dobbiamo comprare ancora?”

“Mah! Il baccalà per Natale, i Panicilli, delle crocette, del cedro, alcuni torroni e poi vediamo cos’altro troviamo”

“E la processione dell’Immacolata?”

“E’ presto per la processione. Prima acquistiamo tutte le cose che ci servono e le diamo a compare Antonio, così le può portare in macchina, e poi andiamo in chiesa a sentire la messa”

“Nonna! Aveva ragione il nonno, tutta questa gente sembra venirmi addosso!”

“E tu stai attenta a non farti toccare!”

Eh mia nonna! Non si lasciava passare niente da sotto il naso! Tutto lei sapeva e tutto lei sapeva fare!

Passando vicino una bancarella, i miei occhi si posarono su due pastorelli: uno con un capretto sopra le spalle, e l’altro con una stampella e un fiasco di vino

“Nonna fermati un po’, voglio comprare quei pastorelli”

“Cosa ci devi fare? Ne hai tanti!”

“Non sono uguali, questi non ce l’ho. Mi piacciono molto, aspetta, vado a comprarli”

“Ah questa mia nipotina! Fai in fretta, altrimenti, arriviamo tardi a messa”

Com’erano belli quei due pastorelli, sembravano veri! E dentro il mio presepe ci sarebbero stati proprio bene!

“Nonna quando torniamo a casa, dopo mangiato, voglio andare a raccogliere il muschio. Questa sera non vedo l’ora di fare il presepe e di metterci i pastorelli che ho appena comprato”

“Sì figlia, sì. Ora muoviti, senti le campane?”

“Come suonano bene! E quanto è bella la Madonna dell’Immacolata!”

“Zitta ora, e fai la brava così poi ti racconto la leggenda della Madonna

“Sì nonna, sto’ zitta e buona buona”

Finita la messa, la Madonna portata a spalla da alcuni uomini, inizia a uscire dal portone della chiesa, seguita in processione dai suoi fedeli. Com’era bella con la sua corona e le dodici stelle, una mano sul petto e l’altra verso il cielo!

“Adesso che la processione è finita, possiamo andare a casa. Comare Antonietta e compare Antonio ci aspettano vicino l’auto”

“E come lo sai? Non li abbiamo visti a messa”

“Ci siamo messi d’accordo questa mattina: dopo la processione ci troviamo vicino l’auto”

“Ah, adesso è tutto chiaro! Ma non dovevi raccontarmi la leggenda della Madonna? Ci vuole ancora un bel po’ di cammino prima di arrivare all’auto di compare Antonio”

“A te non si può nascondere nulla!”

“Ti assomiglio nonna! Il sangue è quello!”

Nonna mi guardava con quegli occhi vispi e sorridenti, non era per niente arrabbiata dalle mie parole, e forse forse era contenta che io somigliassi a lei!

“Molto tempo fa, c’era un bastimento con a bordo la statua della Madonna, stava navigando verso la Sicilia, ma a un tratto si arenò proprio davanti il paese di Diamante. I marinai non potendo proseguire il viaggio, portarono la statua in chiesa per non farla danneggiare. La Madonna aveva le braccia incrociate sopra il petto, ma il mattino dopo, il prete la trovò con un braccio alzato e tre dita aperte rivolte al cielo, come a proteggere il paese di Diamante e forse tutta la nostra terra. Era un miracolo, la Madonna non voleva andare via, desiderava restare a Diamante per sempre”

“Che bella storia nonna, davvero!”

“Davvero bella, figlia mia! Ma dopo cosa vuoi fare? Andiamo a raccogliere il muschio?”

Ero proprio contenta! La giornata era stata davvero bella: la fiera, la festa della Madonna dell’Immacolata! E dopo potevamo andare a raccogliere il muschio! Le mie gambe, anche se stanche dal lungo cammino, potevano ancora correre veloci verso la fiumara. La sera potevo aggiungere quei bei pastorelli al presepe, proprio vicino la grotta di sughero che il nonno mi aveva costruito. Ero contenta, davvero contenta!

@calabrisandoblog_inesfavorita08dicembre2019

Diamante: il paese dei nasi all’insù

8 pensieri riguardo “A fera i l’ottu Natali e a festa d’Ammaculata

 1. Hello there I am soo thrilled I found your blog, I really found you
  by mistake, while I waas researching on Google for something else,
  Regardless I am here now and would juset like to say many
  thanks for a tremkendous post and a all round enjoyable blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to rad it all
  at the moment but I hav book-marked it and also added your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to reead a lot more, Please do keep up the superb b.

  Piace a 1 persona

 2. hello sallie, thanks for the compliments. Your search has produced good results, you happened by chance on my blog and you liked it, I’m happy. Continue reading my articles. See you soon

  "Mi piace"

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...